เปรียบเทียบการรายงานการเข้าชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
| ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ |
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา สรุปจำนวนผู้เข้าประชุมไตรมาสที่ ๒ หมายเหตุรวมรับชมที่เขต(คน)
10 ม.ค. 6117 ม.ค. 6119 ม.ค. 62(บ่าย)19 ม.ค. 61(เช้า)24 ม.ค. 6131 ม.ค. 617 ก.พ. 6114 ก.พ. 6121 ก.พ. 6128 ก.พ. 617 มี.ค. 6114 มี.ค. 6121 มี.ค. 61
1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 125 38 68 11 37 40 33 38 41 37 36 38 46 492
2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 152 41 131 84 34 41 49 40 32 35 37 56 47 660
3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 26 7 20 6 6 5 13 5 114 6 8 10 8 213
4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 117 21 35 6 12 8 10 9 12 5 11 10 7 165
5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 28 9 77 7 14 13 16 14 14 14 17 20 15 233
6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 128 27 117 27 12 11 10 8 7 11 7 12 7 272
7สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 29 15 100 5 12 8 7 10 10 7 9 8 9 210
8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 10 0 193 0 0 0 31 0 0 23 45 47 334
9สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 211 10 167 1 5 4 6 1 8 6 9 11 244
10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง18 11 160 145 16 15 19 32 31 35 32 33 31 575
11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 120 16 183 4 20 12 20 20 15 13 14 20 18 355
12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 242 40 186 6 34 31 31 34 11 9 13 32 10 478
13สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี69 43 109 13 16 46 44 32 14 47 42 35 28 540
14สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท30 24 200 6 32 26 30 27 29 30 28 49 30 520
15สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 18 6 152 8 14 8 15 10 5 7 4 5 6 251
16สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 210 11 150 5 11 12 10 8 13 11 13 12 12 275
17สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 123 18 102 8 30 22 14 22 18 24 32 28 17 350
18สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 238 39 154 167 0 29 28 31 38 34 37 20 37 668
19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 347 47 104 4 47 47 47 47 47 47 47 48 54 632
20สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 10 142 0 0 142
21สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 235 33 138 0 34 34 43 34 34 43 34 0 34 530
22สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 111 6 175 4 8 9 1 7 8 9 9 14 6 259
23สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 219 16 18 113 34 11 14 23 19 8 19 30 18 333
24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด34 27 137 123 26 19 20 16 21 18 17 14 19 491
25สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 136 39 202 43 66 53 61 42 40 48 61 52 43 784
26สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 216 13 6 5 14 11 12 5 15 13 9 10 11 142
27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 116 19 263 275 30 17 21 23 19 21 26 24 26 780
28สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 212 19 117 19 14 20 15 10 10 13 6 11 11 272
29สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก19 27 306 2 16 32 25 32 35 42 41 45 34 641
30สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 123 24 161 5 22 22 26 29 26 22 22 27 434
31สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 20 0 146 10 0 156
32สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 122 21 163 28 20 20 18 21 22 25 22 21 23 434
33สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 20 180 2 0 14 0 0 12 0 14 0 222
34สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 323 19 241 3 20 18 23 4 13 19 0 0 0 409
35สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 40 0 0
36สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 550 59 268 50 47 50 42 47 39 39 54 35 825
37สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 632 29 211 199 176 18 18 14 28 20 13 23 8 775
38สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 78 9 0 0 0 0 0 17
39สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 126 10 214 208 24 25 48 29 38 29 37 31 11 741
40สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 223 29 261 270 34 29 32 32 31 0 31 0 31 827
41สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 329 26 294 15 29 24 24 25 25 20 35 23 20 566
42สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 432 34 217 16 31 33 30 31 32 32 30 28 37 589
43สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 116 7 324 9 8 0 0 14 0 0 0 378
44สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 20 0
45สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 312 11 17 12 9 10 10 9 11 9 7 9 37 178
46สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 166 42 304 281 23 13 14 0 0 0 0 743
47สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 218 23 190 12 26 24 24 15 19 13 10 11 20 408
48สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3187 29 223 209 26 30 15 18 29 28 25 41 22 870
49สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 417 14 221 215 9 13 10 13 13 17 11 25 9 562
50สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 118 17 322 99 22 9 22 14 19 16 14 14 9 593
51สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 25 15 42 8 7 10 5 19 15 18 17 11 5 173
52สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 310 8 269 9 10 4 6 0 12 9 332
53สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 413 0 15 23 25 27 88 25 25 30 25 25 321
54สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 568 62 300 23 64 69 67 69 65 63 53 57 68 1,033
55สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 142 30 32 34 34 70 14 41 27 23 13 12 23 406
56สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 237 38 210 0 22 47 49 50 52 40 43 47 49 685
57สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 18 77 294 63 23 31 41 25 31 20 22 19 20 677
58สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 246 76 644 0 75 74 47 67 46 61 66 25 56 1,312
59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 320 57 0 0 37 39 45 32 31 15 47 49 419
60สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ8 11 364 255 10 11 9 13 7 15 13 9 11 737
61สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ60 26 284 0 32 36 31 26 32 30 32 40 21 646
62สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 126 32 215 8 37 82 38 36 36 59 27 34 39 683
63สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 26 7 119 0 5 5 9 10 8 6 4 9 6 192
64สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 155 35 256 9 31 0 34 40 41 31 37 37 35 637
65สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 268 68 249 27 68 62 63 62 62 62 67 62 76 1,001
66สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 338 255 19 0 0 0 0 33 56 31 20 19 488
67สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 436 46 374 97 53 42 43 37 38 35 38 39 40 915
68สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 532 32 512 496 22 67 29 22 32 39 31 350 18 1,362
69สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 152 65 237 10 55 59 48 79 74 313 68 33 73 1,191
70สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 250 37 276 19 22 38 20 47 27 46 25 0 27 661
71สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 314 20 239 239 13 19 14 19 7 16 15 9 635
72สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 12 161 173
73สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 130 33 0 0 67 67 0 29 0 28 254
74สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 247 47 206 55 47 49 52 52 52 52 52 55 53 817
75สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 312 9 111 10 16 12 11 12 15 13 9 15 16 259
76สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 117 19 206 3 15 23 20 20 18 18 16 17 15 410
77สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 219 17 119 109 65 68 68 17 18 20 23 23 18 579
78สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 123 29 236 14 32 35 47 47 44 52 43 49 43 690
79สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 221 24 17 16 16 19 41 27 30 0 10 0 43 326
80สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 322 17 177 14 22 23 25 19 23 20 14 23 20 416
81สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 134 31 282 18 36 36 31 39 37 0 0 0 544
82สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 229 26 370 7 24 20 29 21 29 11 15 21 16 613
83สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 313 27 246 0 26 28 340
84สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 156 59 213 63 49 52 50 54 48 48 40 39 43 843
85สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 233 30 207 199 30 30 30 30 36 30 30 34 30 745
86สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 331 35 230 10 33 37 34 23 26 22 30 34 31 563
87สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 112 12 190 190 20 10 55 11 11 12 11 12 52 650
88สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 228 33 231 19 39 57 36 34 47 39 44 68 41 688
89สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 338 39 220 26 41 30 44 50 75 82 44 57 732
90สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 155 26 330 18 57 58 68 59 36 66 57 60 61 944
91สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 257 21 210 210 21 19 0 0 538
92สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร18 16 264 9 9 13 11 10 11 13 11 11 10 406
93สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 175 86 145 145 87 72 67 78 69 60 57 52 46 1,032
94สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 253 17 153 154 56 43 16 15 26 13 37 39 13 606
95สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 321 18 160 7 12 18 17 14 15 69 38 32 0 418
96สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 422 27 116 111 24 29 25 24 24 25 21 24 24 484
97สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 545 27 132 48 40 51 36 38 53 37 43 45 42 644
98สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 650 44 121 18 39 38 42 40 38 37 34 33 38 575
99สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 122 42 125 100 20 32 34 13 43 29 30 35 48 584
100สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 243 47 126 11 34 127 42 37 43 42 35 41 39 626
101สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 156 9 165 18 15 59 59 58 58 58 62 14 63 740
102สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 255 50 128 5 48 65 54 49 59 59 40 62 35 689
103สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 315 13 13 12 11 9 5 9 8 12 109
104สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 160 56 180 10 53 53 57 21 55 55 35 54 53 743
105สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 218 17 100 6 12 92 15 15 12 10 11 8 6 322
106สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 145 34 34 95 30 40 39 36 0 353
107สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 234 31 142 34 34 34 32 34 34 34 34 34 545
108สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 118 18 85 4 19 18 16 15 16 16 13 19 15 269
109สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 227 26 203 23 21 25 25 28 26 26 15 25 23 493
110สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 114 11 74 5 10 9 8 13 0 0 0 23 144
111สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 238 28 147 24 27 27 27 27 21 27 25 25 22 466
112สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 120 19 188 110 19 33 28 27 26 27 21 20 27 576
113สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 220 17 12 143 19 27 19 15 11 13 13 12 12 336
114สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 328 198 28 18 27 22 27 0 24 30 28 428
115สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 410 12 12 3 12 10 10 12 173 14 12 11 9 298
116สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 10 0 0
117สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 228 22 194 6 19 19 16 14 32 19 19 31 26 433
118สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 110 4 174 2 13 9 10 10 11 14 12 279
119สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 229 24 170 23 48 8 11 21 8 179 10 0 24 562
120สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 313 0 299 4 12 4 13 6 0 0 0 4 355
121สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 114 10 104 14 8 13 11 9 9 10 13 1 13 237
122สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 229 36 220 11 26 32 24 20 19 14 21 148 600
123สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 157 55 277 0 56 51 57 61 57 61 56 851
124สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 24 11 277 8 24 28 25 22 23 31 15 22 19 510
125สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 142 47 139 50 47 47 28 48 47 48 48 49 57 696
126สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 226 34 40 9 22 21 22 21 23 19 17 18 25 299
127สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 133 10 163 158 34 34 23 29 32 30 23 30 35 630
128สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 224 47 169 6 40 36 38 37 40 41 31 509
129สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 148 44 339 0 48 26 32 39 27 39 9 0 45 696
130สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 227 21 57 6 25 28 24 21 23 21 25 21 21 326
131สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 316 31 97 6 38 31 44 36 36 10 9 26 19 396
132สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 145 59 70 24 61 71 70 17 58 59 71 43 70 731
133สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 220 22 189 25 22 23 22 17 20 19 27 15 21 448
134สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 10 0 0 0 31 0 0
135สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 239 41 153 69 41 45 45 46 30 30 25 35 27 622
136สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 361 61 220 22 61 63 61 61 61 61 64 24 64 923
137สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 127 24 260 11 29 29 25 26 26 28 24 25 15 551
138สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 220 0 162 13 18 17 17 20 16 175 18 19 0 489
139สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 163 63 181 13 61 63 61 61 44 63 50 75 63 849
140สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 260 60 166 161 60 60 60 58 58 58 58 63 60 979
141สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 339 40 148 148 49 53 51 45 53 43 40 51 52 810
142สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 421 12 103 8 16 14 16 36 11 12 14 14 15 288
143สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1204 48 0 53 48 48 48 38 47 49 56 50 682
144สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 215 16 149 21 15 15 13 10 15 5 12 20 17 311
145สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 338 46 112 36 45 38 0 39 53 45 19 43 54 572
146สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 123 25 124 8 23 24 18 24 32 28 24 24 0 353
147สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 242 13 157 5 24 27 25 29 35 0 0 41 29 421
148สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร81 42 170 0 67 41 35 28 64 51 24 27 61 730
149สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม44 41 78 11 53 44 51 49 50 46 45 59 46 607
150สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 141 49 57 42 49 49 49 37 36 27 30 30 25 515
151สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 221 23 144 16 19 24 19 20 18 19 11 13 8 353
152สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 17 10 125 6 5 12 3 11 9 12 4 12 12 228
153สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 212 11 0 23
154สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 154 18 129 14 19 19 54 55 34 36 45 36 504
155สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 271 67 269 11 32 31 25 25 25 26 28 32 25 708
156สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 348 56 68 9 35 54 32 29 28 33 31 34 33 481
157สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 449 45 28 3 47 50 46 39 45 40 43 26 43 525
158สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่15 0 221 3 24 18 23 23 21 23 25 31 26 448
159สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา23 24 70 7 16 15 23 24 18 21 18 20 20 305
160สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต12 28 69 15 11 13 19 14 19 19 21 23 24 282
161สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 123 32 139 9 27 23 25 20 20 21 18 19 22 401
162สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 240 38 216 3 40 39 40 48 47 47 47 37 689
163สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 340 37 248 4 40 36 39 32 32 34 10 28 10 595
164สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง12 0 110 7 0 9 0 138
165สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 18 10 153 6 62 62 10 59 12 12 14 14 436
166สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 217 15 127 5 0 0 5 5 7 4 182
167สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 144 55 208 191 49 63 50 48 48 0 48 65 49 903
168สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20 137 137 0 0 0 0 274
169สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 333 21 240 27 40 40 25 27 23 20 24 21 31 584
170สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล18 32 136 50 31 44 48 45 43 18 22 26 18 527
171สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 142 35 185 15 41 51 53 40 37 42 36 29 43 659
172สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 235 37 153 7 37 33 8 33 29 31 25 10 26 507
173สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 132 28 164 38 24 29 31 33 38 29 25 30 27 514
174สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 232 28 142 119 33 39 30 25 43 22 35 31 38 621
175สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 122 24 161 27 25 18 22 19 24 26 26 25 25 443
176สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 244 39 159 24 36 35 63 79 27 39 30 55 35 639
177สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 325 19 103 24 15 22 16 22 24 19 17 0 306
178สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 127 26 121 130 8 12 10 8 9 11 6 14 14 396
179สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 221 19 68 3 26 25 21 26 22 19 21 28 27 319
180สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 335 28 50 17 22 25 36 40 40 32 16 43 30 403
181สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 122 8 146 8 13 10 6 8 7 4 8 12 8 255
182สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 225 15 140 0 18 25 16 12 16 133 8 0 8 425
183สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 325 29 98 82 36 24 30 23 28 27 29 21 22 485
184สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 80 11 20 111
185สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 226 28 70 70 35 30 34 8 27 28 27 10 29 433
186สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 56 6 25 23 133
187สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 419 18 90 7 21 21 9 22 21 21 17 22 310
188สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 522 24 100 83 18 23 19 21 23 27 26 22 16 420
189สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1825 21 69 8 19 19 18 20 20 21 21 27 19 299
190สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1714 13 71 69 11 13 11 17 16 14 10 8 10 282
191สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 60 0 66 3 16 0 85
192สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 734 27 42 14 21 21 31 29 28 33 20 19 339
193สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3111 11 61 0 14 0 0 13 11 10 10 0 15 169
194สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215 12 101 77 9 27 25 22 16 18 0 0 16 338
195สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 330 0 98 98
196สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2815 9 96 7 9 14 9 13 16 22 18 16 16 261
197สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2913 12 88 38 6 7 62 10 46 11 255
198สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3012 10 61 41 15 17 7 15 10 11 42 6 13 269
199สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2533 21 77 16 33 20 29 36 43 30 31 60 40 453
200สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2032 29 83 8 44 29 33 0 20 26 22 29 29 386
201สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 190 44 62 39 12 37 10 7 43 0 19 273
202สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2123 16 151 72 6 7 10 15 7 9 7 9 7 336
203สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2618 15 58 18 12 12 13 14 12 15 10 19 9 206
204สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2736 40 82 13 26 52 29 31 28 28 20 30 29 441
205สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2431 31 89 21 26 29 29 29 32 29 25 31 27 424
206สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2365 30 33 10 32 33 33 34 43 36 28 48 41 455
207สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2219 20 0 15 7 20 18 10 13 22 16 171
208สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3417 13 11 11 15 17 19 16 11 21 22 18 22 212
209สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3513 16 61 13 13 17 14 16 12 12 13 19 11 226
210สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 379 11 0 0 10 11 10 10 9 10 10 12 9 109
211สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 367 6 53 19 7 6 10 13 9 12 50 31 18 239
212สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 428 6 64 3 11 10 7 7 6 10 10 7 8 161
213สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4110 13 126 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 266
214สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3826 13 94 23 0 28 27 24 26 23 28 24 24 360
215สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3942 27 103 0 35 36 46 24 28 26 34 21 31 462
216สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4012 14 75 66 13 16 13 15 13 13 20 20 15 297
217สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 88 13 62 4 10 8 9 8 7 7 9 19 8 159
218สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 910 18 81 7 10 13 13 11 11 30 19 193
219สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1015 12 108 15 17 14 15 17 13 13 12 17 16 274
220สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1211 8 15 106 8 11 8 8 9 9 9 12 10 219
221สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1436 29 40 33 34 33 38 34 34 34 34 49 379
222สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1111 6 83 4 13 8 9 9 7 7 6 9 0 170
223สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 160 0 64 0 13 12 9 10 14 11 16 14 10 169
224สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1338 36 48 9 44 45 0 2 38 304
225สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1522 18 140 27 24 20 20 26 19 15 14 19 20 389
รวม 6,314 5,838 32,533 8,966 5,765 0 5,550 5,471 5,709 5,830 5,037 5,187 5,198 103,437
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/02/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน