เปรียบเทียบการรายงานการเข้าชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
| ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ |
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา สรุปจำนวนผู้เข้าประชุมไตรมาสที่ ๒ หมายเหตุรวมรับชมที่เขต(คน)
10 ม.ค. 6117 ม.ค. 6119 ม.ค. 61(บ่าย)19 ม.ค. 61(เช้า)(ส.)24 ม.ค. 6131 ม.ค. 617 ก.พ. 6114 ก.พ. 6121 ก.พ. 6128 ก.พ. 617 ก.พ. 6114 มี.ค. 6121 มี.ค. 6128 มี.ค. 61
1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 125 38 68 11 37 40 33 38 41 37 36 42 46 43 535
2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 152 41 131 84 34 41 49 40 32 35 37 37 47 46 706
3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 26 7 20 6 6 5 13 5 114 6 8 9 8 8 221
4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 117 21 35 6 12 8 10 9 12 5 11 12 7 7 172
5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 28 9 77 7 14 13 16 14 14 14 17 15 15 17 250
6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 128 27 117 27 12 11 10 8 7 11 7 7 10 282
7สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 29 15 100 5 12 8 7 10 10 7 9 9 9 7 217
8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 10 0 193 0 0 0 31 0 0 23 40 47 39 373
9สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 211 10 167 1 5 4 6 1 8 6 14 11 9 253
10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง18 11 160 145 16 15 19 32 31 35 32 30 31 33 608
11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 120 16 183 4 20 12 20 20 15 13 14 0 18 18 373
12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 242 40 186 6 34 31 31 34 11 9 13 31 10 6 484
13สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี69 43 109 13 16 46 44 32 14 47 42 37 28 28 568
14สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท30 24 200 6 32 26 30 27 29 30 28 28 30 31 551
15สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 18 6 152 8 14 8 15 10 5 7 4 8 6 26 277
16สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 210 11 150 5 11 12 10 8 13 11 13 9 12 18 293
17สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 123 18 102 8 30 22 14 22 18 24 32 20 17 112 462
18สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 238 39 154 167 0 29 28 31 38 34 37 36 37 29 697
19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 347 47 104 4 47 47 47 47 47 47 47 47 54 47 679
20สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 10 142 0 0 142
21สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 235 33 138 0 34 34 43 34 34 43 34 34 34 34 564
22สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 111 6 175 4 8 9 1 7 8 9 9 6 6 30 289
23สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 219 16 18 113 34 11 14 23 19 8 19 21 18 28 361
24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด34 27 137 123 26 19 20 16 21 18 17 14 19 25 516
25สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 136 39 202 43 66 53 61 42 40 48 61 50 43 52 836
26สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 216 13 6 5 14 11 12 5 15 13 9 12 11 14 156
27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 116 19 263 275 30 17 21 23 19 21 26 24 26 19 799
28สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 212 19 117 19 14 20 15 10 10 13 6 6 11 11 283
29สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก19 27 306 2 16 32 25 32 35 42 41 30 34 31 672
30สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 123 24 161 5 22 22 26 29 26 22 22 25 27 25 459
31สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 20 0 146 10 0 156
32สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 122 21 163 28 20 20 18 21 22 25 22 29 23 18 452
33สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 20 180 2 0 14 0 0 12 0 14 222
34สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 323 19 241 3 20 18 23 4 13 19 0 26 0 0 409
35สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 40 0 0
36สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 550 59 268 50 47 50 42 47 39 39 54 45 35 39 864
37สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 632 29 211 199 176 18 18 14 28 20 13 9 8 11 786
38สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 78 9 0 0 0 0 0 17
39สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 126 10 214 0 24 25 48 29 38 29 37 0 480
40สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 223 29 261 270 34 29 32 32 31 0 31 24 31 29 856
41สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 329 26 294 15 29 24 24 25 25 20 35 0 20 20 586
42สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 432 34 217 16 31 33 30 31 32 32 30 34 37 34 623
43สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 116 7 324 9 8 0 0 14 0 0 0 0 17 395
44สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 20 0
45สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 312 11 17 12 9 10 10 9 11 9 7 24 37 178
46สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 166 42 304 281 23 13 14 0 0 0 0 0 0 743
47สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 218 23 190 12 26 24 24 15 19 13 10 14 20 12 420
48สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3187 29 223 209 26 30 15 18 29 28 25 29 22 28 898
49สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 417 14 221 215 9 13 10 13 13 17 11 9 11 573
50สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 118 17 322 99 22 9 22 14 19 16 14 12 9 11 604
51สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 25 15 42 8 7 10 5 19 15 18 17 7 5 8 181
52สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 310 8 269 9 10 4 6 0 7 9 20 352
53สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 413 0 15 23 25 27 88 25 25 30 25 25 26 347
54สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 568 62 300 23 64 69 67 69 65 63 53 62 68 56 1,089
55สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 142 30 32 34 34 70 14 41 27 23 13 23 23 24 430
56สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 237 38 210 0 22 47 49 50 52 40 43 48 49 48 733
57สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 18 77 294 63 23 31 41 25 31 20 22 22 20 20 697
58สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 246 76 644 0 75 74 47 67 46 61 66 54 56 39 1,351
59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 320 57 0 0 37 39 45 32 31 15 47 47 49 45 464
60สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ8 11 364 255 10 11 9 13 7 15 13 10 11 21 758
61สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ60 26 284 0 32 36 31 26 32 30 32 36 21 21 667
62สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 126 32 215 8 37 82 38 36 36 59 27 48 39 46 729
63สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 26 7 119 0 5 5 9 10 8 6 4 7 6 6 198
64สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 155 35 256 9 31 0 34 40 41 31 37 33 35 47 684
65สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 268 68 249 27 68 62 63 62 62 62 67 67 76 61 1,062
66สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 338 255 19 0 0 0 0 33 56 31 20 36 21 509
67สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 436 46 374 97 53 42 43 37 38 35 38 36 40 33 948
68สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 532 32 512 496 22 67 29 22 32 39 31 30 18 24 1,386
69สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 152 65 237 10 55 59 48 79 74 313 68 58 73 73 1,264
70สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 250 37 276 19 22 38 20 47 27 46 25 27 27 47 708
71สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 314 20 239 239 13 19 14 19 7 16 15 11 9 9 644
72สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 12 161 173
73สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 130 33 0 0 67 67 0 29 28 39 293
74สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 247 47 206 55 47 49 52 52 52 52 52 53 53 53 870
75สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 312 9 111 10 16 12 11 12 15 13 9 13 16 14 273
76สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 117 19 206 3 15 23 20 20 18 18 16 20 15 18 428
77สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 219 17 119 109 65 68 68 17 18 20 23 18 18 17 596
78สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 123 29 236 14 32 35 47 47 44 52 43 45 43 51 741
79สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 221 24 17 16 16 19 41 27 30 0 10 62 43 0 326
80สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 322 17 177 14 22 23 25 19 23 20 14 20 20 25 441
81สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 134 31 282 18 36 36 31 39 37 0 0 0 0 544
82สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 229 26 370 7 24 20 29 21 29 11 15 16 16 25 638
83สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 313 27 246 0 26 28 340
84สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 156 59 213 63 49 52 50 54 48 48 40 68 43 41 884
85สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 233 30 207 199 30 30 30 30 36 30 30 30 30 30 775
86สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 331 35 230 10 33 37 34 23 26 22 30 21 31 28 591
87สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 112 12 190 190 20 10 55 11 11 12 11 64 52 10 660
88สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 228 33 231 19 39 57 36 34 47 39 44 40 41 41 729
89สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 338 39 220 26 41 30 44 50 75 82 44 43 42 774
90สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 155 26 330 18 57 58 68 59 36 66 57 53 61 59 1,003
91สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 257 21 210 210 21 19 0 0 0 538
92สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร18 16 264 9 9 13 11 10 11 13 11 11 10 22 428
93สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 175 86 145 145 87 72 67 78 69 60 57 45 46 46 1,078
94สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 253 17 153 154 56 43 16 15 26 13 37 10 13 10 616
95สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 321 18 160 7 12 18 17 14 15 69 38 29 0 22 440
96สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 422 27 116 111 24 29 25 24 24 25 21 12 24 25 509
97สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 545 27 132 48 40 51 36 38 53 37 43 52 42 55 699
98สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 650 44 121 18 39 38 42 40 38 37 34 36 38 38 613
99สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 122 42 125 100 20 32 34 13 43 29 30 46 48 42 626
100สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 243 47 126 11 34 127 42 37 43 42 35 0 39 45 671
101สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 156 9 165 18 15 59 59 58 58 58 62 60 63 61 801
102สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 255 50 128 5 48 65 54 49 59 59 40 42 35 56 745
103สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 315 13 13 12 11 9 5 9 10 12 8 117
104สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 160 56 180 10 53 53 57 21 55 55 35 55 53 56 799
105สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 218 17 100 6 12 92 15 15 12 10 11 8 6 13 335
106สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 145 34 34 95 30 40 39 36 0 0 353
107สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 234 31 142 34 34 34 32 34 34 34 34 34 34 34 579
108สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 118 18 85 4 19 18 16 15 16 16 13 16 15 17 286
109สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 227 26 203 23 21 25 25 28 26 26 15 25 23 28 521
110สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 114 11 74 5 10 9 8 13 0 0 0 0 144
111สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 238 28 147 24 27 27 27 27 21 27 25 26 22 21 487
112สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 120 19 188 110 19 33 28 27 26 27 21 31 27 24 600
113สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 220 17 12 143 19 27 19 15 11 13 13 15 12 64 400
114สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 328 198 28 18 27 22 27 0 24 28 28 24 452
115สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 410 12 12 3 12 10 10 12 173 14 12 9 9 9 307
116สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 10 0 0
117สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 228 22 194 6 19 19 16 14 32 19 19 19 26 26 459
118สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 110 4 174 2 13 9 10 10 11 14 12 10 279
119สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 229 24 170 23 48 8 11 21 8 179 10 7 24 26 588
120สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 313 0 299 4 12 4 13 6 0 0 0 4 5 360
121สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 114 10 104 14 8 13 11 9 9 10 13 9 13 14 251
122สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 229 36 220 11 26 32 24 20 19 14 21 0 148 12 612
123สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 157 55 277 0 56 51 57 61 57 61 56 63 851
124สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 24 11 277 8 24 28 25 22 23 31 15 23 19 19 529
125สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 142 47 139 50 47 47 28 48 47 48 48 48 57 43 739
126สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 226 34 40 9 22 21 22 21 23 19 17 20 25 23 322
127สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 133 10 163 158 34 34 23 29 32 30 23 26 35 36 666
128สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 224 47 169 6 40 36 38 37 40 41 31 509
129สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 148 44 339 0 48 26 32 39 27 39 9 0 45 39 735
130สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 227 21 57 6 25 28 24 21 23 21 25 27 21 22 348
131สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 316 31 97 6 38 31 44 36 36 10 9 23 19 25 421
132สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 145 59 70 24 61 71 70 17 58 59 71 56 70 61 792
133สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 220 22 189 25 22 23 22 17 20 19 27 21 21 21 469
134สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 10 0 0 0 0 0 0 0
135สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 239 41 153 69 41 45 45 46 30 30 25 31 27 29 651
136สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 361 61 220 22 61 63 61 61 61 61 64 63 64 64 987
137สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 127 24 260 11 29 29 25 26 26 28 24 27 15 0 551
138สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 220 0 162 13 18 17 17 20 16 175 18 13 0 489
139สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 163 63 181 13 61 63 61 61 44 63 50 63 63 63 912
140สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 260 60 166 161 60 60 60 58 58 58 58 60 60 60 1,039
141สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 339 40 148 148 49 53 51 45 53 43 40 49 52 39 849
142สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 421 12 103 8 16 14 16 36 11 12 14 10 15 15 303
143สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1204 48 0 53 48 48 48 38 47 49 49 50 46 728
144สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 215 16 149 21 15 15 13 10 15 5 12 8 17 15 326
145สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 338 46 112 36 45 38 0 39 53 45 19 47 54 38 610
146สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 123 25 124 8 23 24 18 24 32 28 24 0 0 0 353
147สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 242 13 157 5 24 27 25 29 35 0 0 35 29 30 451
148สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร81 42 170 0 67 41 35 28 64 51 24 66 61 37 767
149สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม44 41 78 11 53 44 51 49 50 46 45 49 46 59 666
150สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 141 49 57 42 49 49 49 37 36 27 30 24 25 27 542
151สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 221 23 144 16 19 24 19 20 18 19 11 11 8 9 362
152สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 17 10 125 6 5 12 3 11 9 12 4 12 12 9 237
153สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 212 11 0 23
154สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 154 18 129 14 19 19 54 55 34 36 36 36 38 542
155สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 271 67 269 11 32 31 25 25 25 26 28 73 25 26 734
156สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 348 56 68 9 35 54 32 29 28 33 31 25 33 27 508
157สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 449 45 28 3 47 50 46 39 45 40 43 47 43 44 569
158สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่15 0 221 3 24 18 23 23 21 23 25 26 26 22 470
159สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา23 24 70 7 16 15 23 24 18 21 18 26 20 21 326
160สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต12 28 69 15 11 13 19 14 19 19 21 18 24 12 294
161สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 123 32 139 9 27 23 25 20 20 21 18 22 22 21 422
162สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 240 38 216 3 40 39 40 48 47 47 47 47 37 47 736
163สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 340 37 248 4 40 36 39 32 32 34 10 33 10 28 623
164สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง12 0 110 7 0 9 0 138
165สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 18 10 153 6 62 62 10 59 12 12 14 14 14 14 450
166สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 217 15 127 5 0 0 5 5 4 4 5 187
167สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 144 55 208 191 49 63 50 48 48 0 48 50 49 47 950
168สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20 137 137 0 0 0 0 0 274
169สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 333 21 240 27 40 40 25 27 23 20 24 33 31 26 610
170สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล18 32 136 50 31 44 48 45 43 18 22 22 18 17 544
171สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 142 35 185 15 41 51 53 40 37 42 36 39 43 52 711
172สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 235 37 153 7 37 33 8 33 29 31 25 53 26 27 534
173สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 132 28 164 38 24 29 31 33 38 29 25 16 27 25 539
174สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 232 28 142 119 33 39 30 25 43 22 35 35 38 35 656
175สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 122 24 161 27 25 18 22 19 24 26 26 24 25 27 470
176สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 244 39 159 24 36 35 63 79 27 39 30 29 35 34 673
177สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 325 19 103 24 15 22 16 22 24 19 17 0 0 21 327
178สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 127 26 121 130 8 12 10 8 9 11 6 14 14 13 409
179สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 221 19 68 3 26 25 21 26 22 19 21 21 27 24 343
180สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 335 28 50 17 22 25 36 40 40 32 16 32 30 27 430
181สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 122 8 146 8 13 10 6 8 7 4 8 7 8 9 264
182สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 225 15 140 0 18 25 16 12 16 133 8 9 8 10 435
183สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 325 29 98 82 36 24 30 23 28 27 29 32 22 24 509
184สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 80 11 20 111
185สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 226 28 70 70 35 30 34 8 27 28 27 21 29 29 462
186สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 56 6 25 23 23 133
187สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 419 18 90 7 21 21 9 22 21 21 17 22 22 11 321
188สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 522 24 100 83 18 23 19 21 23 27 26 18 16 37 457
189สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1825 21 69 8 19 19 18 20 20 21 21 19 19 20 319
190สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1714 13 71 69 11 13 11 17 16 14 10 13 10 19 301
191สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 60 0 66 3 16 0 85
192สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 734 27 42 14 21 21 31 29 28 33 20 20 19 17 356
193สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3111 11 61 0 14 0 0 13 11 10 10 13 15 0 169
194สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215 12 101 77 9 27 25 22 16 18 0 0 16 0 338
195สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 330 0 98 98
196สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2815 9 96 7 9 14 9 13 16 22 18 17 16 15 276
197สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2913 12 88 38 6 7 62 10 8 11 7 262
198สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3012 10 61 41 15 17 7 15 10 11 42 15 13 15 284
199สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2533 21 77 16 33 20 29 36 43 30 31 44 40 42 495
200สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2032 29 83 8 44 29 33 0 20 26 22 31 29 31 417
201สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 190 44 62 39 12 37 10 7 43 0 19 0 0 273
202สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2123 16 151 72 6 7 10 15 7 9 7 6 7 10 346
203สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2618 15 58 18 12 12 13 14 12 15 10 0 9 8 214
204สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2736 40 82 13 26 52 29 31 28 28 20 27 29 30 471
205สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2431 31 89 21 26 29 29 29 32 29 25 26 27 30 454
206สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2365 30 33 10 32 33 33 34 43 36 28 37 41 44 499
207สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2219 20 0 15 7 20 18 10 13 22 11 16 14 185
208สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3417 13 11 11 15 17 19 16 11 21 22 17 22 23 235
209สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3513 16 61 13 13 17 14 16 12 12 13 15 11 18 244
210สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 379 11 0 0 10 11 10 10 9 10 10 10 9 109
211สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 367 6 53 19 7 6 10 13 9 12 50 29 18 16 255
212สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 428 6 64 3 11 10 7 7 6 10 10 11 8 8 169
213สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4110 13 126 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 279
214สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3826 13 94 23 0 28 27 24 26 23 28 24 24 0 360
215สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3942 27 103 0 35 36 46 24 28 26 34 30 31 54 516
216สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4012 14 75 66 13 16 13 15 13 13 20 12 15 21 318
217สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 88 13 62 4 10 8 9 8 7 7 9 6 8 4 163
218สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 910 18 81 7 10 13 13 11 11 19 25 218
219สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1015 12 108 15 17 14 15 17 13 13 12 7 16 26 300
220สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1211 8 15 106 8 11 8 8 9 9 9 7 10 9 228
221สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1436 29 40 33 34 33 38 34 34 34 34 379
222สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1111 6 83 4 13 8 9 9 7 7 6 7 0 22 192
223สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 160 0 64 0 13 12 9 10 14 11 16 10 10 14 183
224สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1338 36 48 9 44 45 0 2 44 38 0 304
225สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1522 18 140 27 24 20 20 26 19 15 14 24 20 19 408
รวม 6,314 5,838 32,533 8,758 5,765 6,039 5,550 5,471 5,709 5,830 5,037 5,145 5,187 5,227 108,403
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/09/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน