เปรียบเทียบการรายงานการเข้าชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
| ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ |
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา สรุปจำนวนผู้เข้าประชุมไตรมาสที่ ๑ หมายเหตุรวมรับชมที่เขต(คน)
2 ต.ค. 629 ต.ค. 6216 ต.ค. 62 23 ต.ค. 62 30 ต.ค. 626 พ.ย. 6213 พ.ย. 6220 พ.ย. 6227 พ.ย. 624 ธ.ค. 6211 ธ.ค. 6218 ธ.ค. 6225 ธ.ค. 62
1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 0
2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 0
3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 212 11 10 0 10 9 13 8 8 9 8 8 106
4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 17 6 5 10 5 7 7 8 9 7 8 79
5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 0 0
6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 6 6 12 9 33
7สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 0
8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 11 1
9สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง36 35 0 39 39 39 39 38 38 38 38 379
11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 0
12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 20 0
13สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี26 38 16 0 37 13 21 24 23 22 27 17 19 283
14สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท27 28 24 32 22 27 26 23 27 22 26 29 313
15สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 114 0 16 0 0 14 14 14 14 86
16สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 0
17สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 127 21 25 0 21 22 23 12 21 25 21 23 18 259
18สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 28 11 12 0 11 12 12 13 14 13 14 13 12 145
19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 0
20สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 0
21สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 20 0
22สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 111 11 17 0 15 0 12 7 11 7 11 102
23สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 0
24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด12 14 15 0 13 0 15 0 15 0 0 0 84
25สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 128 41 28 34 39 29 40 26 35 36 40 39 39 454
26สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 211 11 12 0 10 12 11 13 11 13 13 10 9 136
27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 0
28สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 211 11 12 10 9 10 9 11 9 7 11 0 110
29สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 0
30สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 0
31สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 0
32สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 120 16 25 0 14 12 19 22 20 16 22 16 24 226
33สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 20 0 0 0 0
34สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 36 5 4 0 0 6 5 7 9 27 24 34 127
35สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 416 30 29 0 45 36 31 29 37 26 34 0 41 354
36สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 574 30 20 20 58 22 27 24 66 13 0 69 423
37สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 622 24 25 0 22 28 28 29 18 21 19 25 25 286
38สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 70 0 0 0 0 0
39สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 0
40สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 0
41สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 319 21 20 0 23 20 20 19 14 15 16 14 14 215
42สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 422 21 21 0 28 30 33 33 29 31 29 13 14 304
43สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 0
44สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17 33
45สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 30 10 11 16 15 15 67
46สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 0
47สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 214 18 13 0 15 18 13 16 18 19 21 14 5 184
48สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 349 36 23 45 44 38 38 26 31 30 22 39 421
49สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 0
50สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 116 15 16 0 17 25 29 30 30 28 26 28 260
51สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 25 5 10 0 6 8 10 8 9 7 8 5 7 88
52สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 0
53สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 434 23 23 0 25 25 27 26 25 27 0 235
54สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 0
55สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 0
56สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 240 35 36 35 30 26 35 36 39 38 35 39 424
57สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 10 17 10 13 9 11 15 21 96
58สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 214 20 11 0 11 12 19 11 21 11 10 12 11 163
59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 34 34
60สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ11 6 6 0 3 10 10 6 10 11 6 3 4 86
61สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 0
62สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 123 23 34 22 29 26 29 23 29 26 27 33 324
63สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 0
64สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 10 26 25 26 28 27 27 159
65สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 20 0
66สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 0
67สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 0
68สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 0
69สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 121 19 18 0 20 19 18 21 0 0 0 40 22 198
70สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 239 38 33 31 20 30 23 26 29 22 28 25 344
71สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 331 27 20 0 21 18 29 17 21 22 28 20 11 265
72สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 0
73สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 173 84 0 0 130 93 90 75 52 56 72 0 725
74สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 259 59 59 0 59 59 59 59 59 58 58 58 58 704
75สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 0
76สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 118 203 21 0 18 27 29 28 29 29 17 20 17 456
77สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 0
78สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 10 51 29 45 48 42 34 30 43 23 34 40 419
79สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 228 36 29 0 35 38 43 43 41 47 37 39 40 456
80สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 30 20 20 22 62
81สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 10 0
82สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 235 37 44 0 42 44 48 42 33 40 40 40 40 485
83สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 0
84สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 151 50 46 52 55 49 52 56 47 42 48 45 593
85สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 232 32 32 0 32 30 31 30 30 30 30 28 28 365
86สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 329 48 48 0 26 48 48 48 27 25 25 43 30 445
87สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 0
88สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 0
89สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 0
90สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 111 10 10 10 11 13 103 13 12 13 25 23 254
91สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 0
92สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 0
93สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 138 30 31 0 22 34 38 57 45 29 42 32 27 425
94สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 0
95สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 353 53 53 53 53 53 53 53 53 73 52 0 602
96สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 0
97สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 525 23 26 20 20 18 17 15 15 16 15 15 225
98สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 644 44 44 0 40 42 43 44 44 42 35 44 44 510
99สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 139 50 44 48 45 43 44 44 43 46 45 44 535
100สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 0
101สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 14 14
102สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 238 33 26 0 39 10 11 20 48 19 16 18 42 320
103สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 310 10 10 12 11 12 11 12 88
104สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 147 50 48 0 50 47 50 48 50 45 50 48 45 578
105สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 211 19 7 13 20 15 19 0 7 11 8 130
106สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 0
107สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 38 38
108สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 0
109สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 0
110สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 0
111สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 214 12 15 12 13 16 16 15 15 15 17 14 174
112สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 128 23 16 0 18 19 19 17 20 17 19 15 18 229
113สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 0
114สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 330 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
115สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 0
116สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 16 10 7 10 0 11 7 9 11 11 12 5 8 107
117สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 0
118สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 0
119สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 20 0 0
120สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 0
121สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 2 13 0 2 13 11 14 13 2 3 12 13 98
122สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 0
123สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 0
124สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 217 14 16 0 16 19 11 14 12 12 13 16 15 175
125สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 150 38 53 0 44 34 51 56 48 55 54 56 49 588
126สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 19 16 21 22 21 19 18 23 20 18 197
127สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 10 0 0 0 35 35 26 27 123
128สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 24 23 47
129สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 135 21 24 0 24 27 27 23 30 27 24 25 35 322
130สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 0
131สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 320 23 30 22 24 22 27 20 29 19 26 13 275
132สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 135 36 37 0 37 36 35 37 37 0 38 40 42 410
133สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 0
134สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 0
135สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 0
136สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 373 73 73 0 73 73 73 65 70 70 70 70 70 853
137สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 0 0
138สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 14 17 31
139สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 156 56 56 0 56 56 56 56 56 56 66 66 0 636
140สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 0
141สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 0
142สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 410 13 12 0 10 13 13 15 13 6 8 12 10 135
143สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 148 54 54 0 54 54 54 53 54 54 54 54 54 641
144สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 217 15 16 15 15 14 15 16 11 14 11 12 171
145สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 346 50 50 20 166
146สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 111 12 12 0 17 20 17 12 15 10 12 6 10 154
147สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 253 54 55 43 54 59 58 0 376
148สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 21 21 21 63
149สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 0
150สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 10 37 46 32 29 46 28 35 37 40 33 29 392
151สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 20 0
152สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 0
153สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 0
154สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 20 0 0 0 41 41
156สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 330 30 26 29 29 29 30 26 30 30 30 30 349
157สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 40 9 0 7 9 10 11 0 12 9 8 7 82
158สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่0 14 12 0 0 10 11 22 15 16 19 0 0 119
159สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา19 14 16 0 20 19 19 17 0 13 0 18 0 155
160สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต19 23 26 24 26 29 26 26 26 26 26 18 18 313
161สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 15 7 7 0 6 9 5 5 6 7 4 4 4 69
162สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 20 0 13 15 17 31 76
163สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 0
164สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 0
165สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 0
166สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 23 4 6 4 4 5 3 3 6 6 7 51
167สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 0
168สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 0
169สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 328 26 36 0 33 31 30 36 51 48 45 364
170สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 13 13
171สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 146 41 46 51 46 45 42 41 47 46 44 46 541
172สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 0
173สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 122 22 0 0 19 22 20 18 16 21 50 19 17 246
174สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 222 25 31 0 0 0 26 0 104
175สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 124 27 21 0 21 22 29 26 29 29 28 26 27 309
176สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 238 0 21 0 19 19 28 28 27 14 23 27 20 264
177สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 0
178สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 117 15 15 11 13 14 13 16 17 16 16 15 178
179สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 217 12 16 0 0 18 9 12 13 17 20 17 18 169
180สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 39 0 0 39
181สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 0
182สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 28 15 12 11 12 11 14 9 14 14 14 134
183สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 0
184สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 0
185สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 213 13 13 0 13 13 13 32 33 32 34 209
186สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 0
187สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 0
188สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 517 22 22 22 21 21 22 19 18 19 19 17 239
189สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 19 19
190สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1712 13 11 36
191สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 0
192สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 727 21 23 0 23 21 24 23 20 19 16 15 15 247
193สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3120 16 16 0 14 16 19 11 12 15 0 17 20 176
194สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 320 19 19 0 20 23 21 21 20 143
195สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 0
196สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 0
197สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 290 0 31 37 129 41 46 51 51 48 51 485
198สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 0
199สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2533 33 30 0 30 30 23 33 30 29 30 30 28 359
200สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 24 19 43
201สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 0
202สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 216 8 10 0 12 8 17 14 17 3 12 12 14 133
203สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2624 17 20 20 19 19 27 27 22 20 23 18 22 278
204สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2727 21 24 30 21 28 24 24 23 29 28 27 306
205สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 0
206สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 56 0 56 55 56 56 45 55 44 48 47 518
207สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 220 0 0 0
208สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 340 0 0 16 20 15 3 54
209สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3572 12 11 18 18 20 23 13 15 14 18 12 246
210สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 0
211สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3639 0 27 34 41 37 45 44 45 49 42 41 444
212สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 0
213สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4130 30 30 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
214สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3829 29 28 0 29 30 30 30 30 30 30 20 30 345
215สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 35 35
216สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 0
217สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 0
218สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 932 44 46 0 46 13 47 42 36 0 41 36 42 425
219สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 0
220สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 120 0 12 11 13 0 13 49
221สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1460 46 40 0 54 49 51 44 42 43 44 44 46 563
222สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 111 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
223สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 0
224สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 0
225สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1563 53 48 0 45 51 35 49 61 49 46 35 37 572
รวม 2,701 2,838 2,565 192 2,666 2,735 2,868 2,979 2,760 2,669 2,758 2,669 2,562
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/02/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน