เปรียบเทียบการรายงานการเข้าชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
| ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ |
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา สรุปจำนวนผู้เข้าประชุมไตรมาสที่ ๑ หมายเหตุรวมรับชมที่เขต(คน)
3 ต.ค. 6110 ต.ค. 6117 ต.ค. 61 24 ต.ค. 61 31 ต.ค. 617 พ.ย. 6114 พ.ย. 6121 พ.ย. 6128 พ.ย. 615 ธ.ค. 6112 ธ.ค. 6119 ธ.ค. 6126 ธ.ค. 61
1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 139 43 49 46 40 46 54 59 56 0 45 51 56 584
2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 144 40 42 34 44 41 43 48 59 48 52 50 66 611
3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 29 11 11 8 13 0 13 8 10 21 13 8 125
4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 19 9 9 8 9 7 10 9 11 19 9 7 116
5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 213 13 14 12 15 10 11 11 14 0 18 17 14 162
6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 16 8 7 4 11 11 9 10 0 15 9 9 99
7สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 20 0 0
8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 10 0 28 0 0 28
9สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 213 7 5 6 10 4 6 16 7 17 8 8 107
10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง35 26 31 20 34 34 21 32 0 56 56 29 30 404
11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 117 17 19 0 19 20 19 17 16 0 36 0 0 180
12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 223 47 33 34 33 27 25 35 11 34 10 20 332
13สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี27 21 27 19 23 35 26 25 29 0 50 16 29 327
14สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท28 28 26 26 28 29 28 57 34 0 54 30 29 397
15สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 15 6 2 4 3 0 2 8 0 20 8 5 63
16สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 210 10 18 13 9 8 12 12 13 0 20 11 13 149
17สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 125 25 21 22 114 24 25 18 12 29 28 27 370
18สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 212 13 14 12 14 29 10 14 12 19 13 13 175
19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 345 45 45 45 45 45 45 45 45 0 53 44 45 547
20สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 0 0
21สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 20 0
22สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 18 10 7 11 10 7 8 12 7 24 9 9 122
23สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 231 21 20 19 23 16 17 19 7 0 15 13 13 214
24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด18 20 16 16 18 15 15 16 7 0 28 21 0 190
25สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 159 48 184 57 37 67 46 46 41 74 67 41 767
26สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 28 9 10 10 10 10 12 12 0 33 7 121
27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 129 29 36 27 35 35 18 29 33 0 37 23 331
28สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 213 10 57 10 10 11 13 13 14 12 13 10 11 197
29สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก0 0 0
30สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 0
31สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 0
32สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 128 13 18 16 21 21 19 19 13 0 34 24 0 226
33สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 30 0 42 0 49 39 34 54 44 0 46 62 64 434
35สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 433 35 39 33 37 35 34 46 46 0 39 30 28 435
36สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 554 46 58 54 55 46 37 45 48 443
37สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 621 23 30 27 26 34 24 25 22 28 28 30 318
38สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 70 0 6 3 4 4 4 21
39สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 143 48 59 51 53 46 44 39 48 0 54 54 54 593
40สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 250 54 45 52 35 52 0 51 31 35 36 38 42 521
41สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 319 18 20 15 13 21 20 20 20 27 20 21 234
42สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 425 28 26 30 28 28 30 24 25 0 31 26 26 327
43สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 10 0 0 0 0 0
44สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 20 34 30 0 37 39 35 51 48 0 40 36 350
45สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 316 11 9 7 10 10 13 11 11 30 14 15 157
46สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 0 0 0
47สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 215 11 13 13 18 13 22 19 15 28 16 13 196
48สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 349 27 50 35 53 36 41 46 37 0 47 40 35 496
49สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 432 26 17 19 16 17 17 14 20 178
50สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 115 15 16 17 20 19 19 16 10 32 11 18 208
51สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 211 9 14 12 16 21 9 17 6 0 28 9 7 159
52สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 37 6 3 5 4 17 5 47
53สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 425 25 25 25 25 25 25 25 28 30 30 288
54สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 576 52 64 64 68 67 61 57 64 0 68 46 64 751
55สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 119 22 18 19 19 19 17 13 22 35 22 225
56สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 253 32 28 34 31 34 26 33 37 0 42 32 220 602
57สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 115 10 22 16 15 15 10 15 12 0 20 18 15 183
58สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 259 71 66 70 56 60 60 55 21 0 11 17 18 564
59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 328 38 66
60สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ6 7 11 5 10 13 5 12 8 0 23 11 12 123
61สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ0 0 0 0 0
62สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 124 26 27 24 29 27 28 30 20 0 41 29 28 333
63สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 20 7 9 0 7 5 28
64สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 126 33 27 30 27 27 29 28 28 55 28 30 368
65สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 268 61 61 88 65 62 64 34 45 0 57 51 49 705
66สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 333 22 29 0 84
67สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 454 48 47 46 53 54 49 53 49 0 50 47 50 600
68สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 515 28 40 23 32 34 29 19 15 31 28 24 318
69สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 131 30 22 23 26 68 27 30 30 0 8 20 23 338
70สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 257 57 31 36 57 44 33 29 56 0 52 31 30 513
71สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 320 14 19 12 26 23 21 41 44 35 22 18 295
72สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 0
73สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 130 0 0 11 12 12 12 15 16 108
74สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 260 60 60 60 60 60 60 60 60 62 60 60 722
75สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 319 17 0 0 36
76สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 118 15 16 15 12 14 10 15 11 9 12 11 158
77สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 20 0 0
78สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 15 51 50 45 57 66 37 47 15 0 51 57 46 527
79สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 238 38 38 38 26 40 40 39 39 0 41 26 45 448
80สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 322 14 14 11 32 19 14 11 169 0 19 15 0 340
81สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 0
82สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 220 0 40 27 31 31 28 14 29 0 18 30 40 308
83สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 0
84สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 155 38 74 34 49 47 46 46 53 54 50 53 599
85สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 233 31 31 31 31 31 31 0 32 32 283
86สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 328 31 30 19 21 2 16 21 17 0 33 34 16 268
87สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1205 15 12 11 14 207 15 188 21 207 36 10 941
88สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 260 74 53 52 64 58 60 48 57 0 67 62 61 716
89สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 344 42 42 42 44 45 44 50 49 69 53 65 63 652
90สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 149 15 15 17 17 19 18 10 8 0 19 14 14 215
91สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 20 0 0 0
92สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร12 11 11 12 15 10 10 10 9 17 10 11 138
93สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 156 52 55 59 60 61 65 53 43 0 54 41 54 653
94สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 29 7 146 15 8 11 50 49 40 35 33 403
95สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 333 40 35 41 38 36 44 43 0 40 350
96สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 424 23 24 16 15 16 17 20 13 20 17 17 222
97สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 58 24 30 33 38 34 23 26 17 0 27 35 37 332
98สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 638 49 39 47 47 47 40 53 62 51 49 49 47 618
99สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 137 37 35 35 35 35 35 35 35 41 34 34 428
100สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 243 44 44 42 43 46 40 127 27 57 36 41 33 623
101สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 116 15 15 16 16 16 16 17 17 0 20 20 20 204
102สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 245 57 38 40 25 42 46 41 36 46 34 46 496
103สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 310 4 0 11 11 11 10 12 15 11 11 106
104สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 155 55 55 55 55 55 55 55 55 65 55 55 670
105สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 28 15 11 12 7 15 13 16 14 22 11 9 153
106สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 139 44 36 36 0 34 27 30 33 37 37 353
107สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 0
108สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 116 19 35
109สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 222 23 20 20 23 23 22 25 22 35 24 21 280
110สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 18 6 10 9 3 6 7 5 6 0 30 4 4 98
111สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 219 19 19 19 18 17 18 17 16 20 15 16 213
112สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 116 16 15 15 16 10 17 16 16 15 20 17 189
113สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 20 22 16 16 20 18 17 15 16 140
114สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 322 30 30 30 30 31 30 30 30 0 30 30 30 353
115สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 415 13 19 7 12 12 18 8 21 19 13 80 237
116สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 15 6 9 8 8 14 8 8 10 0 20 6 11 113
117สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 272 64 59 64 64 64 64 69 59 0 64 64 64 771
118สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 10 0
119สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 214 14 12 13 9 9 14 0 85
120สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 30 0
121สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 112 13 14 15 14 14 12 14 14 12 11 14 159
122สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 237 37 27 24 20 23 168
123สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 10 0 0
124สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 27 11 15 14 12 16 75
125สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 161 61 61 61 61 61 66 62 61 61 61 61 738
126สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 218 19 18 25 19 16 16 21 19 26 16 15 228
127สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 134 32 22 22 32 33 22 33 40 35 33 39 377
128สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 239 40 49 44 48 58 35 31 53 39 61 497
129สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 134 77 22 32 17 26 25 26 0 51 24 28 362
130สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 217 15 15 16 16 17 10 16 15 0 23 14 16 190
131สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 339 25 36 27 34 24 15 14 17 17 5 253
132สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 138 41 40 39 38 39 39 41 39 0 46 35 38 473
133สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 224 22 24 15 14 15 15 15 14 158
134สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 174 76 76 74 0 78 78 78 50 0 50 50 50 734
135สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 228 22 12 0 0 27 13 24 23 0 30 27 39 245
136สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 365 65 65 65 65 65 65 65 65 0 66 66 66 783
137สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 118 19 18 19 20 19 18 18 28 17 15 209
138สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 217 20 18 18 0 13 15 12 15 0 0 0 0 128
139สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 171 73 73 73 0 74 65 42 42 0 55 55 28 651
140สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 20 0 0
141สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 350 63 62 62 63 62 55 62 48 0 64 50 55 696
142สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 417 17 16 10 12 11 15 13 10 0 19 10 6 156
143สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 144 47 47 50 50 50 45 44 45 0 53 44 49 568
144สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 222 21 20 23 23 23 20 19 18 0 26 18 18 251
145สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 336 32 39 48 14 34 38 59 34 27 361
146สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 132 25 29 23 23 24 28 25 25 15 249
147สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 251 43 55 59 58 63 57 57 0 0 0 56 0 499
148สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร26 25 25 25 22 26 26 24 24 0 31 26 25 305
149สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม0 0 0
150สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 137 38 38 40 37 51 29 48 0 0 30 32 31 411
151สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 25 8 4 6 6 7 0 7 7 11 61
152สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 111 11 9 12 9 10 7 12 9 0 20 12 7 129
153สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 0
154สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 145 22 27 16 26 153 51 15 19 0 50 15 25 464
155สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 240 32 60 49 43 38 43 36 42 0 50 31 32 496
156สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 321 18 23 26 28 30 30 29 22 0 27 36 28 318
157สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 454 49 47 53 25 52 53 47 48 48 49 52 577
158สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่16 14 17 16 11 17 18 0 10 0 29 12 10 170
159สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา16 16 15 15 16 17 18 12 17 0 32 17 29 220
160สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต34 39 16 15 16 16 23 16 15 0 36 15 18 259
161สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 18 6 12 11 10 10 94 11 4 30 9 7 212
162สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 248 0 0 48
163สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 325 29 29 31 36 41 38 42 38 0 38 37 40 424
164สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 0
165สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 124 24 24 24 24 25 24 24 24 0 0 24 24 265
166สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 26 5 3 3 6 4 6 14 4 3 54
167สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 10 0 0 0 0 0 0
168สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20 12 8 8 28
169สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 314 13 6 10 9 10 16 14 12 0 16 33 39 192
170สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล7 11 13 14 9 10 10 11 12 23 13 9 142
171สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 131 32 32 164 99 51 33 44 32 0 39 35 36 628
172สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 0
173สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 128 20 25 20 22 25 25 22 21 0 22 23 21 274
174สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 230 34 38 31 30 29 0 32 22 0 25 11 18 300
175สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 125 29 23 18 23 26 30 26 22 39 30 291
176สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 232 39 38 42 49 36 44 43 39 55 29 31 477
177สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 30 22 20 31 26 28 21 30 23 0 0 22 223
178สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 112 13 14 14 15 13 11 11 14 0 32 15 13 177
179สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 226 28 27 25 28 40 30 25 35 264
180สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 327 31 39 50 49 39 44 41 28 40 37 35 460
181สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 10 0 0 0 0 0
182สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 25 7 7 5 5 8 7 6 5 22 6 5 88
183สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 317 22 17 17 22 23 22 20 23 20 203
184สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 0
185สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 228 29 29 30 31 29 31 31 32 30 30 0 330
186สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 0
187สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 411 9 10 19 10 11 5 11 8 10 9 15 10 138
188สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 517 18 18 14 18 18 14 17 18 0 21 14 20 207
189สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1821 21 19 18 21 21 19 21 17 0 17 17 19 231
190สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1719 13 12 15 19 19 17 23 14 0 18 18 22 209
191สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 0
192สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 716 17 20 23 23 18 15 18 17 15 19 21 222
193สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3119 22 20 23 27 27 27 19 21 0 36 15 20 276
194สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3213 19 20 20 19 17 17 19 17 18 17 20 18 234
195สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3319 23 23 23 0 49 9 18 164
196สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2821 23 7 24 43 37 36 19 28 11 18 17 27 311
197สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 290 0 0 0 10 12 11 0 15 48
198สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3010 14 10 15 1 11 8 15 9 15 10 14 132
199สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2537 35 49 45 47 56 61 58 53 51 51 54 597
200สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2015 11 15 19 22 20 20 26 21 0 30 21 22 242
201สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 190 0 0 0 0 0 0
202สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2110 7 20 6 7 5 7 9 10 0 9 7 9 106
203สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2612 14 9 14 14 16 13 14 14 0 14 17 18 169
204สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2726 24 27 32 15 27 23 28 20 0 29 27 25 303
205สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2415 5 6 6 5 8 9 0 5 8 12 6 9 94
206สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2347 51 38 55 54 49 46 50 37 0 45 52 53 577
207สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2213 13 16 8 10 13 6 14 9 14 14 13 143
208สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3419 22 23 25 26 4 9 15 4 0 13 10 18 188
209สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3511 11 13 10 17 13 13 14 16 18 12 14 162
210สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3738 12 13 12 13 0 12 12 12 12 12 148
211สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 360 39 37 42 30 33 33 33 34 37 24 41 383
212สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 8 8 8 8 8 0 7 9 8 9 7 80
213สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4112 12 12 12 22 22 22 22 23 0 22 22 22 225
214สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3825 23 27 29 19 31 20 20 30 0 32 30 32 318
215สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3932 44 42 55 43 32 43 45 42 42 39 459
216สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4010 20 20 21 19 22 14 22 16 20 25 18 227
217สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 824 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 24 285
218สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 941 38 40 50 0 35 31 235
219สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1015 11 16 13 14 19 12 18 15 18 14 16 181
220สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1214 14 5 3 14 26 22 15 20 0 31 22 25 211
221สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1445 44 40 38 43 41 41 39 47 0 38 44 50 510
222สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 4 6 0 9 8 1 4 0 16 2 4 54
223สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 165 3 4 0 0 5 8 6 0 6 7 44
224สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 0
225สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1520 23 7 30 17 23 25 25 13 0 18 18 10 229
รวม 5,116 4,817 5,174 4,832 4,777 5,210 4,642 5,046 4,418 484 5,495 4,366 4,692
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/02/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน