การรายงานของ สพท.ที่รายงานว่าบุคลากรใน สพท.ได้ร่วมรับฟังการประชุมในการประชุมผู้บริหาร สพฐ.และ สพท.ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference)
"รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้ง ณ วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ตอนที่ 1 ข้อ 1.บุคลากรของ สพท.รับฟังการประชุม ณ ห้องที่จัดไว้หรือห้องที่จัดทำคอนเฟอร์เรนซ์(คน) ตอนที่ 1 ข้อ 2. บุคลากรของ สพท.รับฟังการประชุม ณ ห้องหรือที่โต๊ะทำงาน ตอนที่ 1 รวมข้อ(1+2)(คน) หมายเหตุ ตอนที่ 2. แนบไฟล์ ตอนที่ 3. ภาพประกอบ
1.1 ผอ.สพท./รองฯ(คน)1.2 ผอ.กลุ่ม/รก.ฯกลุ่ม(คน)1.3 ศึกษานิเทศก์(คน)1.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆ(คน)1.5 บุคคลอื่นๆ(คน)1.6 ผอ.โรงเรียน/ผู้แทน(คน)รวมข้อ1(คน)2.1 ผอ.สพท./รองฯ(คน)2.2 ผอ.กลุ่ม/รก.ฯกลุ่ม(คน)2.3 ศึกษานิเทศก์(คน)2.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆ(คน)2.5 บุคคลอื่นๆ(คน)2.6 ผอ.โรงเรียน/ผู้แทน(คน)รวมข้อ2(คน)
1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 29 0 0 39 39 ..... ภาพประชุม
รูป1
2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 2 5 2 10 0 0 19 1 2 2 20 0 55 80 99 .......... สรุปประเด็นประชุมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ."
รูป1
3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 2 4 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 . รายงานการประชุม ครั้งที่ 38 ปี 2561
รูป1
รูป2
4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 2 2 2 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 . พุธเช้า สพป.นนทบุรี เขต 1
รูป1
รูป2
5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 2 5 1 5 0 0 13 0 0 0 0 1 0 1 14 . รายงานพุธเช้าข่าวสพฐ 3 กันยายน 2561
รูป1
รูป2
6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 1 2 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 . รูป1
7สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 0 0 13 13 . พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 38 ปี 2561
สรุปรายการศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 38 ปี 2561
ช่วงเลขาธิการ กพฐ พบเพื่อนครู ครั้งที่ 38
แจ้งข้อราชการจาก สพฐ ครั้งที่ 38
รูป1
10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 5 7 2 9 0 0 23 0 0 0 12 0 0 12 35 .. ครั้งที่38/2561 วันพุธที่ 3 ตค.2561
รูป1
รูป2
11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 3 7 1 4 0 0 15 0 0 0 2 0 0 2 17 . รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
รายงานการประชุม
รูป1
รูป2
12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 0 1 0 4 0 0 5 0 0 0 18 0 0 18 23 บางส่วนดูย้อนหลังเนื่องจากติดภารกิจประชุมผู้บริหาร/ไปราชการ. บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมประชุม
OBEC LINE
รายงานการประชุมครั้งที่ 38/61
รูป1
รูป2
13สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 1 5 0 3 0 0 9 0 0 3 15 0 0 18 27 ... บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุม
รูป1
รูป2
14สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 4 7 0 3 0 0 14 0 0 0 14 0 0 14 28 สำหรับ จนท/รร. ในสังกัด ได้เข้ารับชมทางช่องทางที่ สพฐ.กำหนด ทุก รร... ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการประชุม
แบบติดตาม
รูป1
รูป2
15สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 0 2 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 . รูป1
รูป2
16สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 2 7 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 . รูป1
17สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 2 7 5 3 0 0 17 0 0 0 8 0 0 8 25 .
18สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 2 8 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 . แบบรายงาน
รูป1
รูป2
19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 27 0 0 45 45 ..
20สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 0 0 0
21สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 0 1 0 4 0 0 5 0 0 0 3 0 0 3 8 . พุธเช้า ข่าวสพฐ. วันที่ 3 ต.ค.61
รูป1
รูป2
23สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 3 8 0 20 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 . รูป1
รูป2
24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 1 7 2 3 0 0 13 0 0 4 1 0 0 5 18 ... รูป1
รูป2
25สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 3 9 11 19 17 0 59 0 0 0 0 0 0 0 59 . รูป1
26สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 1 4 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 . ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 3 ต.ค.61
รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2561
27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 2 9 0 0 1 0 12 0 0 6 11 0 0 17 29 . รูป1
รูป2
28สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 2 8 2 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 .. รูป1
รูป2
29สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 0 0 0
31สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 0 0 0
32สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 7 10 8 3 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 . สรุปการประชุมพุธเช้า1
รูป1
รูป2
33สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 3 3 1 26 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 .... พุธเช้าข่าว สพฐ. 3 ต.ค. 61
รูป1
รูป2
36สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 3 6 1 2 0 0 12 0 0 8 34 0 0 42 54 .
37สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 0 4 2 7 0 0 13 0 2 2 4 0 0 8 21 . ครั้งที่ 1 (3 ต.ค.61)
รูป1
รูป2
38สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 3 8 0 2 0 0 13 0 0 5 25 0 0 30 43 . รูป1
40สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 1 6 5 6 0 0 18 1 1 10 20 0 0 32 50 . รูป1
รูป2
41สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 1 4 3 7 1 0 16 0 1 0 2 0 0 3 19 ..
รูป1
รูป2
42สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 1 4 4 4 0 0 13 0 3 5 4 0 0 12 25 . รูป1
รูป2
43สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 4 7 1 4 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 16 คน.
รูป1
46สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 0 0 0
47สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 1 0 0 2 0 0 3 2 2 3 5 0 0 12 15 เจ้าหน้าที่บางส่วนติดราชการ จะรับชมย้อนหลัง. สรุปรายงานการประชุม
รูป1
รูป2
48สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 1 7 13 23 0 5 49 0 0 0 0 0 0 0 49 .. รายงานการประชม
รูป1
รูป2
49สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 2 9 1 5 0 0 17 0 0 5 10 0 0 15 32 . รูป1
รูป2
50สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 3 6 0 6 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 . พุธเช้าครั้งที่ 1 วันท่ี 3 ตุลาคม 61
พุธเช้าครั้งที่ 1 วันท่ี 3 ตุลาคม 61
พุธเช้าครั้งที่ 1 วันท่ี 3 ตุลาคม 61
พุธเช้าครั้งที่ 1 วันท่ี 3 ตุลาคม 61
พุธเช้าครั้งที่ 1 วันท่ี 3 ตุลาคม 61
รูป1
รูป2
51สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 2 2 2 5 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 . บัญชีลงเวลา
รูป1
52สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 2 2 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 .
53สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 5 5 0 15 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 . สรุปการประชุม ครั้งที่ 38/2561
54สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 4 8 16 48 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 76 .. รูป1
55สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 0 2 0 5 0 0 7 3 0 4 5 0 0 12 19 .
56สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 4 7 3 10 6 0 30 2 2 7 12 0 0 23 53 .. รายงานการชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. พุธที่ 3 ตุลาคม 2561
รูป1
รูป2
57สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 0 103 118 118 ดูที่ห้องทำงาน. รายงานการประชุม
รูป1
58สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 2 3 1 7 0 0 13 3 4 20 19 0 0 46 59 .... ประชาสัมพันธ์ให้รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ.
บันทึกเชิญประชุม "รายการพุธเช้าข่าว สพฐ."
รูป1
รูป2
59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1 8 2 3 0 0 14 0 0 9 5 0 0 14 28 ..
60สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 0 1 0 3 0 0 4 1 0 0 1 0 0 2 6 . เอกสารประกอบการรับฟังข่าว
รูป1
รูป2
61สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 3 6 3 2 0 0 14 0 0 0 10 0 0 10 24 . รูป1
รูป2
63สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 5 3 1 5 0 0 14 1 6 3 2 0 0 12 26 . พุธเช้า 3 ตุลาคม 2561
ภาพพุธเช้า
รูป1
รูป2
65สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 2 6 6 5 0 0 19 6 3 10 30 0 0 49 68 .. การประชุมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
รูป1
66สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 0 2 3 14 0 0 19 2 3 5 4 0 186 200 219 .
รูป1
รูป2
67สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 1 6 8 9 0 0 24 2 3 7 18 0 175 205 229 . หัวข้อข่าว
รูป1
รูป2
68สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 2 3 0 5 0 0 10 2 1 0 2 0 50 55 65 .. รูป1
รูป2
69สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 6 7 7 11 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 . ข่าวพุธเช้า 03/10/61
รูป1
รูป2
70สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 3 9 15 30 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57 .. เอกสาร
รูป1
รูป2
71สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 4 5 2 6 0 0 17 0 0 0 3 0 0 3 20 . รูป1
รูป2
72สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 0 0 0
73สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 1 1 1 3 0 0 6 4 8 12 0 0 0 24 30 ... รูป1
รูป2
74สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 0 0 0 9 0 0 9 2 9 10 30 0 0 51 60 . รูป1
รูป2
75สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 2 5 7 3 0 0 17 0 0 0 2 0 0 2 19 . รูป1
รูป2
76สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 5 8 1 4 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 . แบบรายงาน_03102561
รูป1
รูป2
77สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 24 24 . รูป1
รูป2
79สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 1 4 8 10 0 0 23 0 1 2 12 0 0 15 38 .
รูป1
รูป2
80สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 0 3 2 3 0 0 8 1 3 4 6 0 0 14 22 เจ้าหน้าบางส่วนที่ติดราชการ จึงรับชมย้อนหลัง. แบบติดตามฯ การประชุมผู้บริหาร สพฐ. ครั้งที่ 38/2561
รูป1
รูป2
81สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 0 0 0
82สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 1 5 5 0 0 0 11 0 0 4 5 0 0 9 20 ผอ.สพท. ลาพักผ่อน. บัญชีลงเวลา
รูป1
รูป2
83สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 0 0 0
84สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 5 8 7 3 0 0 23 0 0 7 25 0 164 196 219 .. สรุปรายงานการประชุมครั้งที่38
รูป1
รูป2
85สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 1 2 1 4 0 0 8 2 7 10 6 0 0 25 33 ..
86สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 1 5 7 14 0 0 27 0 0 0 1 0 0 1 28 . บัญชีลงเวลา
รูป1
87สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 4 10 15 3 0 173 205 0 0 0 0 0 0 0 205 .. รายงานพุธเข้า 3 ต.ค. 61
รูป1
88สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 6 6 12 35 0 0 59 0 0 0 1 0 0 1 60 . บัญชีลงเวลา
แบบติดตาม
รูป1
รูป2
89สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 3 6 8 10 5 0 32 0 0 2 10 0 0 12 44 .
90สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 3 6 11 29 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49 . เอกกสาร รางานการประชุม
รูป1
รูป2
91สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รูป1
92สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 3 7 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 ... รูป1
93สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 0 0 0 2 0 0 2 2 5 5 42 0 0 54 56 .
94สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 0 7 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 . ลายมือพุธเช้า3.10.61
รูป1
รูป2
95สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 0 3 4 26 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 . รูป1
รูป2
96สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 4 9 0 2 0 0 15 2 0 4 3 0 0 9 24 .
97สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 20 10 35 38 บุคลากร สพท. เดินทางไปศึกษาดูงาน. 1.บัญชีลงเวลา
2.แบบติดตาม
3.สรุปการประชุม
รูป1
รูป2
98สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 1 2 1 1 0 0 5 0 5 5 23 0 0 33 38 . รายงานพุธเช้าครั้งที่ 38
รูป1
รูป2
99สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 6 8 0 3 0 0 17 0 0 0 20 0 0 20 37 . รายงานการประชุม
รูป1
100สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 4 8 0 3 0 0 15 0 1 7 20 0 0 28 43 .... รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 2562
การขับเคลื่อนที่นโยบาย ครั้งที่ 1 3 ตุลาคม 2561
รูป1
101สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 4 7 1 4 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 .. รูป1
102สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 4 6 4 27 4 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 .. รูป1
รูป2
103สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 10 10 . พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 38/2561
104สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 4 9 8 9 0 0 30 0 0 0 25 0 0 25 55 แจ้งบุคลากรทุกคนและร.ร.รับชมผ่านเว็บไซต์. แบบติดตาม
รูป1
รูป2
105สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 . บัญชีลงเวลา
รูป1
รูป2
106สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 2 5 0 0 8 0 15 0 0 0 24 0 0 24 39 .
107สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 0 0 0
108สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 3 6 0 3 0 0 12 0 1 0 3 0 0 4 16 . รายงาน 1/62
109สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 1 5 3 3 0 0 12 0 0 5 5 0 0 10 22 .. แบบ
รูป1
รูป2
110สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 2 4 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 .... พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38
รูป1
111สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 2 6 0 6 0 0 14 0 0 5 0 0 40 45 59 ข้อ 2.6 รับชมจากช่องทางต่างๆและชมย้อนหลัง . บัญชีลงเวลา
แบบติดตาม
ข่าวประชาสัมพันธ์
รูป1
รูป2
112สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 4 7 0 5 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 . พุธเช้า 3ตค.61
รูป1
รูป2
113สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รูป1
114สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2 2 3 15 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 ..
115สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 4 9 0 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 . รายงาน พุธเช้า ข่าว สพฐ
รูป1
116สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 1 1 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 ... รูป1
รูป2
117สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 1 10 11 50 0 0 72 72 .
118สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 2 10 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 . รายงานการประชุม
รูป1
รูป2
120สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 3 8 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 1 12 . รายงานพุธเช้า ครั้งที่ 38 วันที่ 3 ต.ค.2561
รูป1
122สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 4 4 3 2 2 0 15 0 0 7 15 2 71 95 110 .
123สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 1 4 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 . รูป1
125สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 3 8 1 1 0 0 13 0 1 9 38 0 0 48 61 .. รายงานพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38
รูป1
รูป2
126สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 0 3 1 1 0 0 5 0 0 3 10 0 0 13 18 . รูป1
รูป2
127สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 2 8 8 6 0 0 24 0 0 0 10 0 0 10 34 .... บัญชีลงเวลา
รูป1
รูป2
128สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 2 8 6 18 0 0 34 0 0 0 5 0 0 5 39 . แบบติดตามพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2561
รูปภาพการรับชม
รูป1
รูป2
129สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 4 9 0 6 0 0 19 0 0 0 15 0 0 15 34 . รายการพุธเช้า ครั้งที่ 38/2561
รูป1
รูป2
130สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 1 3 2 5 0 0 11 0 1 1 4 0 0 6 17 . พุธเช้า ข่าว สพฐ. 3 ต.ค. 61
รูป1
รูป2
131สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 2 7 1 7 0 0 17 0 0 6 16 0 0 22 39 .
รูป1
รูป2
132สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 3 3 0 0 0 0 6 2 3 7 20 0 0 32 38 ... สรุปพุธเช้า ข่าว สพฐ. 3 ต.ค.61
รูป1
รูป2
133สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 2 3 4 5 0 0 14 1 2 3 4 0 0 10 24 .
134สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 3 8 2 3 2 2 20 2 2 15 35 10 144 208 228 . รายงานการประชุมพุูธเช้า ข่าวสพฐ.
รูป1
รูป2
135สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 3 8 7 10 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 ..
136สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 2 7 9 4 0 0 22 0 0 0 43 0 0 43 65 ... แบบติดตาม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38
รูป1
137สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2 10 3 3 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 . รูป1
รูป2
138สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 3 8 4 2 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 .. รูป1
139สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2 5 1 2 0 0 10 0 1 13 47 0 0 61 71 ... รายงานการเข้ารับชมรับฟัง รายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ" ครั้งที่ 1/2561
รูป1
รูป2
140สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 0 2 5 1 0 0 8 0 3 0 39 0 0 42 50 ผอ.สพท./รอง เจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆ ไปราชการ/ลา รับชมผ่านมือถือ 15 คน. รายงานการประชุม 3 ตุลาคม 2561
รูป1
รูป2
142สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 2 7 2 6 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 .. สรุปการรายงาน พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2561
รูป1
รูป2
143สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 2 7 0 1 0 0 10 0 0 7 27 8 0 42 52 . รายงานการประชุม ครั้งที่ 38 สพป.สพ.1
แบบติดตามฯ ครั้งที่ 38 สพป.สพ.1
รูป1
144สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 4 9 1 2 0 0 16 0 0 5 1 0 0 6 22 . รูป1
145สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 2 4 2 3 0 0 11 0 0 0 25 0 0 25 36 . เอกสารประกอบการประชุม
รูป1
รูป2
146สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 10 15 0 0 32 32 .
147สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2 6 0 0 0 0 8 0 0 10 33 0 0 43 51 . รายงานการประชุม
148สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 8 24 0 50 50 .
149สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 3 8 5 21 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 ..
151สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 0 2 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 .
152สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2 9 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 ... รูป1
รูป2
153สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 0 0 0
154สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 5 7 0 5 0 0 17 0 0 0 28 0 0 28 45 . บันทึกการประชุม
155สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 4 5 3 9 0 0 21 0 0 0 19 0 0 19 40 .
รูป1
156สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 3 7 1 3 0 0 14 1 1 5 0 0 0 7 21 . รูป1
รูป2
157สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 1 8 0 4 0 0 13 2 0 13 26 0 0 41 54 . แบบติดตาม พุธเข้า ข่าว สพฐ. วันที่ 3 ต.ค.. 2561
รูป1
รูป2
158สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 1 2 4 4 0 0 11 0 0 0 5 0 0 5 16 ..
159สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 1 3 0 4 0 0 8 1 2 0 5 0 0 8 16 ..
รูป1
160สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 1 8 4 9 0 3 25 0 0 1 8 0 0 9 34 ... รายงานการรับชมพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รูป1
รูป2
161สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 8 8 ..
162สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 4 10 12 22 0 0 48 48 ..
163สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 0 7 3 0 0 0 10 0 0 0 15 0 0 15 25 . ครั้งที่1/2562 3 ตุลาคม 2561
164สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 0 0 0
165สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 4 10 0 0 0 0 14 0 0 0 10 0 0 10 24 ประชุมหลังการรับฟังเพื่อนำนโยบายให้เจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มปฏิบัติ. รูป1
รูป2
166สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 0 1 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 . รูป1
รูป2
167สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 0 3 0 3 1 0 7 0 2 5 0 0 0 7 14 . สรุปรายงานพุธเช้า ครั้งที่ 38/2561
รูป1
170สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 3 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 10 10 17 . บัญชีลงเวลา
รายงานข่าวพุธเช้า
รูป1
รูป2
171สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 4 5 7 3 0 0 19 0 0 2 10 0 0 12 31 .
รูป1
รูป2
172สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 0 0 0
173สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 5 7 2 7 0 0 21 0 0 0 7 0 0 7 28 . สรุปสาระสำคัญการประชุม
รูป1
รูป2
174สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 1 4 5 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 . รูป1
175สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 3 7 5 2 0 0 17 0 0 3 5 0 0 8 25 . รูป1
176สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 0 3 2 2 0 0 7 1 3 5 16 0 0 25 32 . ครั้งที่ 38 ณ วันพุธ ที่ 3 เดือน ตุลาคม 2561
177สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 1 5 0 6 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 . การรายงานแบบติดตามฯ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 38 ปี 2561 สพป.ยล.1
รูป1
รูป2
179สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 16 0 0 26 26 . รูป1
รูป2
180สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 0 4 2 21 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 . บัญชีลายชื่อ
สรุปการประชุม
รูป1
รูป2
181สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รูป1
รูป2
182สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 1 2 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 . รูป1
รูป2
183สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 0 5 1 1 0 0 7 0 0 0 10 0 0 10 17 . พุธเช้า ครั้งที่ 38 (3 ต.ค. 61)
รูป1
184สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 0 0 0
185สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 0 5 0 2 0 0 7 0 0 0 21 0 0 21 28 . รายงาน 3.10.2561
รูป1
186สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รูป1
187สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 1 5 1 1 0 0 8 0 0 0 3 0 43 46 54 ... รูป1
รูป2
188สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 2 4 1 5 0 0 12 0 0 0 5 0 0 5 17 .. รายงาน 3 ตุลาคม 2561
รูป1
รูป2
189สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 0 0 0 0 0 0 0 3 7 6 5 0 0 21 21 .
190สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 2 3 2 3 4 0 14 0 2 1 2 1 0 6 20 .. ครั้งที่ 38
รูป1
รูป2
191สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 0 0 0
192สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 0 2 1 8 5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 .
193สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 1 10 7 1 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 ... รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. 3 ตุลาคม 2561
รูป1
194สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 1 6 5 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 . รายงานการประชุม พุธเช้า สพฐ สพม 32
รูป1
รูป2
195สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 1 6 8 4 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 . รายงานการรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2561 (3 ตุลาคม 2561)
รูป1
รูป2
196สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 1 4 1 15 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 .... สรุปพุธเช้าข่าว สพฐ. 3 ต.ค.61
รูป1
รูป2
197สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 3 5 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 . บัญชีลงเวลา
สรุปรายงาน
รูป1
รูป2
199สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 2 6 8 6 0 0 22 0 0 0 15 0 0 15 37 .... สรุปการรับฟังการประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ สพท. ผ่าน Video Conference
รูป1
รูป2
200สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 2 7 0 3 0 0 12 0 0 3 0 0 0 3 15 .. รูป1
201สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายงานพุธ เช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 38/2561
202สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 2 5 2 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 . รูป1
รูป2
203สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 1 3 3 5 0 0 12 0 0 0 0 0 35 35 47 . รายงานการประชุม
รูป1
รูป2
204สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 1 8 4 5 0 0 18 0 0 0 8 0 0 8 26 .. รายงานการประชุม
รูป1
รูป2
205สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 1 6 0 1 0 0 8 0 0 4 3 0 0 7 15 . รายงานการประชุม 3 ต.ค.2561
206สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 1 2 0 8 0 0 11 3 5 12 16 0 0 36 47 เจ้าหน้าที่บางส่วนติดภารกิจ บางส่วนไปราชการ ขอดูย้อนหลัง. แบบติดตามรายงาน พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2561
รูป1
รูป2
207สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 2 8 0 3 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 . รายงานการประชุม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 38/2561
รูป1
รูป2
208สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 2 6 0 4 0 0 12 0 0 0 7 3 0 10 22 . พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่38/61 วันที่ 3 ตุลาคม 61
รูป1
209สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 1 4 1 5 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 ... บัญชีลงเวลา
รายงาน ครั้งที่ 38
รูป1
รูป2
210สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 3 8 0 2 0 0 13 0 0 2 23 0 0 25 38 . ลงรายมือชื่อ รายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ.
แบบติดตามการประชุมผู้บริหาร
รูป1
รูป2
211สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 0 0 0
213สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 3 0 0 12 12 .. แบบติดตาม
214สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 10 0 0 25 25 .. แนบอ้างอิง
215สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 0 4 7 21 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32 ... ไฟล์รวมของ สพม.39
รูป1
รูป2
216สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 0 3 2 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 . รูป1
รูป2
217สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 1 6 2 5 0 0 14 0 0 5 5 0 0 10 24 . แบบติดตามพุธเช้า ครั้งที่ 38 (3 ต.ค. 61)
รูป1
218สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1 10 10 5 0 0 26 0 0 0 15 0 0 15 41 .
219สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 1 5 2 2 0 0 10 0 1 2 2 0 0 5 15 . รูป1
รูป2
220สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 1 6 5 2 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 . บัญชีลงเวลา
บันทึก
รูป1
รูป2
221สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 0 0 0 0 0 0 0 4 7 3 31 0 27 72 72 -.
222สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 0 0 0
223สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 0 1 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 ..
224สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 0 0 0
225สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 0 2 5 3 0 0 10 0 0 0 10 0 0 10 20 .
รูป1
รวม 333 892 435 985 69 183 2,897 77 188 430 1524 88 1113 3,420 6,317
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/02/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน