การรายงานของ สพท.ที่รายงานว่าบุคลากรใน สพท.ได้ร่วมรับฟังการประชุมในการประชุมผู้บริหาร สพฐ.และ สพท.ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference)
"รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้ง ณ วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ตอนที่ 1 ข้อ 1.บุคลากรของ สพท.รับฟังการประชุม ณ ห้องที่จัดไว้หรือห้องที่จัดทำคอนเฟอร์เรนซ์(คน) ตอนที่ 1 ข้อ 2. บุคลากรของ สพท.รับฟังการประชุม ณ ห้องหรือที่โต๊ะทำงาน ตอนที่ 1 รวมข้อ(1+2)(คน) หมายเหตุ ตอนที่ 2. แนบไฟล์ ตอนที่ 3. ภาพประกอบ
1.1 ผอ.สพท./รองฯ(คน)1.2 ผอ.กลุ่ม/รก.ฯกลุ่ม(คน)1.3 ศึกษานิเทศก์(คน)1.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆ(คน)1.5 บุคคลอื่นๆ(คน)1.6 ผอ.โรงเรียน/ผู้แทน(คน)รวมข้อ1(คน)2.1 ผอ.สพท./รองฯ(คน)2.2 ผอ.กลุ่ม/รก.ฯกลุ่ม(คน)2.3 ศึกษานิเทศก์(คน)2.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆ(คน)2.5 บุคคลอื่นๆ(คน)2.6 ผอ.โรงเรียน/ผู้แทน(คน)รวมข้อ2(คน)
1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 0 0 5 0 0 0 5 3 6 5 19 0 0 33 38 .....
2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 1 4 3 8 8 0 24 2 4 3 8 0 72 89 113 ....
3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 1 5 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 .. รายงาน ครั้งที่ 3 ปี 62
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 1 4 0 1 0 0 6 2 4 3 6 0 0 15 21 ..
5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 0 5 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 ... รายงานพุธเช้าข่าวสพฐ.16 มค.62
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 1 4 1 2 0 0 8 0 3 3 13 0 0 19 27 .
7สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 2 6 3 4 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 .
8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
9สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 1 6 0 2 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 .. พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 3 ปี 2562
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3 ปี 2562
รูป1
รูป2
10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 1 7 1 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 . ครั้งที่3/2562 วันพุธที่ 16 มค.2562
รูป1
รูป2
11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 1 8 1 4 0 0 14 0 0 0 2 0 0 2 16 . รายงานการติดตาม
รูป1
12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 1 5 0 2 0 0 8 0 0 0 32 0 0 32 40 บางส่วนดูย้อนหลังเนื่องจากติดภารกิจ. รายงานการประชุมครั้งที่ 3/62
รูป1
รูป2
รูป3
13สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 2 7 0 0 4 0 13 1 1 3 25 0 0 30 43 . บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุม
รูป1
14สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 3 7 0 4 0 0 14 0 0 0 10 0 0 10 24 . รายการประชุม
รูป1
รูป2
15สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 2 0 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 . รูป1
รูป2
16สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 3 4 1 3 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 .. รูป1
รูป2
17สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 3 7 2 3 0 0 15 0 0 1 2 0 0 3 18 .
18สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 2 9 0 2 0 0 13 1 0 10 15 0 0 26 39 . รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 0 1 0 1 0 0 2 3 6 8 28 0 0 45 47 ..
20สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 0 0 0
21สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 1 3 0 5 0 0 9 2 4 5 13 0 0 24 33 ...
22สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 1 3 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 6 .. พุธเช้า ข่าวสพฐ. 16 ม.ค.62
23สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 1 3 1 11 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 . รูป1
รูป2
รูป3
24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 3 6 4 4 0 0 17 1 0 4 5 0 100 110 127 . อยู่ในเอกสารแนบ
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
25สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 3 6 2 2 2 0 15 1 1 5 17 16 0 40 55 . รูป1
รูป2
26สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 1 7 0 0 5 0 13 0 0 0 0 1 0 1 14 .. รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 1 3 3 5 0 0 12 0 0 0 7 0 0 7 19 .. รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
28สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 2 7 2 2 0 0 13 1 0 2 3 0 0 6 19 .. รูป1
รูป2
29สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 1 2 0 4 0 0 7 2 3 3 12 0 0 20 27 . รูป1
รูป2
รูป3
30สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 5 0 0 24 24 ....
31สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 4 0 0 7 10 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 . รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. 16 มกราคม 2562
รูป1
33สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 0 0 0
34สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 4 6 3 6 0 0 19 19 ไม่ได้เข้าประชุมในห้องเนื่องจาก UNINet ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งวันที่ 17 ม.ค.61.
35สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 0 0 0 พุธเช้า ข่าว สพฐ. 16 ม.ค. 62
รูป1
36สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 5 8 0 3 0 0 16 0 0 8 35 6 0 49 65 .. รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
37สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 1 6 0 14 0 0 21 0 2 2 4 0 0 8 29 ห้องประชุม conference ใช้ไม่ได้อยู่ระหว่างปรับปรุง.... ครั้งที่ 3 (พุธ 16 ม.ค.62)
รูป1
รูป2
38สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 1 2 3 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 . รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
39สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 1 5 0 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 . รูป1
40สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 1 2 3 5 2 0 13 1 5 6 4 5 0 21 34 . รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
41สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 2 7 2 6 0 0 17 0 0 5 4 0 0 9 26 .
รูป1
รูป2
42สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 0 6 3 5 0 1 15 0 0 4 15 0 0 19 34 . รูป1
รูป2
43สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 0 1 0 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 .. รูป1
รูป2
44สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 0 0 0
45สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 1 6 3 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 .. รูป1
รูป2
รูป3
46สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 2 3 5 32 0 0 42 0 0 0 0 0 258 258 300 .
47สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 2 2 0 5 0 0 9 2 2 5 5 0 0 14 23 เจ้าหน้าที่บางส่วนติดราชการ จะรับชมย้อนหลัง. สรุปรายงานการประชุม
รูป1
รูป2
48สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 2 4 1 22 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29 . บัญชีลงเวลารับฟัง
รายงานการประชุมฯ
รูป1
รูป2
49สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 1 4 0 5 1 0 11 0 0 3 0 5 0 8 19 .
50สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 1 3 0 3 0 0 7 0 0 0 10 0 0 10 17 . รูป1
รูป2
51สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 2 2 1 0 3 0 8 1 3 3 0 3 0 10 18 ..
52สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 2 4 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 . รูป1
รูป2
53สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 0 0 0
54สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 6 6 8 42 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62 .
55สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 1 1 0 3 0 0 5 6 6 3 10 0 0 25 30 . รูป1
รูป2
56สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 4 5 4 8 0 0 21 1 2 4 10 0 0 17 38 . รายงานการชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. พุธที่ 16 ม.ค. 2562
รูป1
รูป2
57สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7 15 49 0 0 77 77 ..ห้อง ICT กำลังปรับปรุง (ดูที่ห้องทำงาน).... รายงานการประชุม
รูป1
58สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 5 7 1 13 0 0 26 0 0 20 30 0 0 50 76 .. บันทึกเชิญประชุม "รายการพุธเช้าข่าว สพฐ."
ประชาสัมพันธ์ให้รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ.
รูป1
รูป2
59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 5 6 2 8 0 0 21 1 0 10 25 0 0 36 57 . รูป1
รูป2
รูป3
60สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 0 1 0 6 1 0 8 3 0 0 0 0 0 3 11 . เอกสารประกอบการรับฟังข่าว
รูป1
รูป2
61สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 2 7 7 0 0 0 16 0 0 0 10 50 60 120 136 .
62สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 3 7 5 2 0 0 17 0 0 5 10 0 50 65 82 . การประชุมผู้บริหาร พูธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 3/2562
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
63สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 1 4 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 ....
64สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 6 6 1 4 0 0 17 1 1 6 10 0 0 18 35 . พุธเช้า 16 มกราคม 2562
ภาพพุธเช้า
รูป1
รูป2
65สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 8 9 14 37 0 0 68 68 .. สรุปรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. 16 มกราคม 62
66สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 5 7 0 34 186 0 232 0 0 0 23 0 0 23 255 .
67สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 1 1 3 4 0 0 9 3 8 2 24 0 175 212 221 .. รูป1
68สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 3 3 1 1 0 0 8 3 2 6 13 0 0 24 32 . รูป1
รูป2
69สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 5 6 6 48 0 0 65 0 0 0 0 0 843 843 908 ..... แบบติดตามพุธเช้า วันที่ 16/1/62
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
70สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 1 3 1 5 0 0 10 3 4 5 15 0 27 54 64 . เอกสาร
รูป1
รูป2
71สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 4 4 2 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 . รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
72สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 4 4 2 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 . รูป1
รูป2
73สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 3 2 3 4 0 0 12 2 5 4 10 0 0 21 33 . รูป1
รูป2
74สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 1 8 0 5 0 0 14 2 0 6 25 0 0 33 47 . แบบติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 3.2562
รูป1
75สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 2 0 0 9 9 .
76สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 6 8 2 3 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 . บันทึกรายงานพุธเช้า ข่าว สพฐ.แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
แบบรายงานพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำวันพุธที่ 16 มกราคม 2562
รูป1
รูป2
77สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 2 8 4 3 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 โรงเรียนแจ้งให้รับชมผ่าน www.obectv.tv. รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
78สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 1 4 0 24 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29 . รูป1
รูป2
79สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 2 2 4 5 0 0 13 1 2 2 6 0 58 69 82 . ครั้งที่ 3 /2562 วันพุธที่ 16 ม.ค.2562
รูป1
รูป2
80สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 1 5 1 2 0 0 9 1 2 0 5 0 0 8 17 . แบบติดตามฯ การประชุมผู้บริหาร สพฐ. ครั้งที่ 3/2562
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
81สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 1 3 3 3 0 0 10 2 5 4 10 0 0 21 31 ..
82สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 3 5 0 0 1 0 9 1 0 6 10 0 0 17 26 เจ้าหน้าที่บางส่วนไปราชการและติดตามชมย้อนหลัง. รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
83สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 1 9 0 2 0 0 12 0 0 10 5 0 0 15 27 . รูป1
84สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 3 5 2 7 0 1 18 3 2 11 25 0 170 211 229 .. ภาพกิจกรรมประชุมพุธเช้าครั้งที่3-62
สรุปบันทึกพุธเช้า ครั้งที่ 3 ปี62
รูป1
รูป2
85สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 2 7 6 14 0 0 29 1 0 0 0 0 0 1 30 .. รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
86สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2 7 7 9 0 0 25 0 1 6 3 0 0 10 35 ... รูป1
รูป2
87สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 3 2 5 2 0 0 12 0 0 0 0 0 5 5 17 . รายงานพุธเช้า 16 ม.ค. 62
88สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 4 6 5 17 0 0 32 0 0 0 1 0 0 1 33 .... รูป1
รูป2
รูป3
89สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 3 4 4 5 0 0 16 0 0 8 15 0 0 23 39 . รูป1
รูป2
รูป3
90สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 0 3 2 19 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26 .. เอกสารรายงาน
รูป1
รูป2
91สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 3 8 3 3 0 0 17 0 0 4 0 0 181 185 202 . รูป1
92สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 4 7 2 3 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 ... รูป1
93สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 2 5 1 2 0 0 10 2 2 14 58 0 0 76 86 .
94สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 3 0 0 10 0 0 13 0 0 0 4 0 0 4 17 .. รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
95สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 1 3 2 12 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 . รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
96สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 2 3 0 5 0 0 10 4 5 3 5 0 0 17 27 . รูป1
รูป2
รูป3
97สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 0 2 0 5 0 0 7 1 2 2 15 120 0 140 147 .. 1.บัญชีลงเวลา
2.แบบติดตาม
3.สรุปการประชุม
รูป1
รูป2
98สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 1 4 0 4 0 0 9 0 3 2 30 0 0 35 44 . พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 3
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
99สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 2 7 0 2 0 0 11 0 0 11 20 0 0 31 42 .. รายงานการประชุม
รูป1
รูป2
รูป3
100สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 2 5 0 2 0 0 9 1 2 7 28 0 0 38 47 . รายงานการประชุม ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2562
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
101สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 3 3 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 . รูป1
102สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 4 4 4 26 9 0 47 0 0 0 3 0 0 3 50 . รูป1
รูป2
103สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 1 3 0 5 0 0 9 0 0 2 2 0 0 4 13 . พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 3/2562
รูป1
รูป2
104สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 2 7 6 6 0 0 21 0 0 0 35 0 0 35 56 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงรับชมผ่านเว็บไซต์. แบบติดตาม
รูป1
105สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 0 6 0 11 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 .. บัญชีลงเวลา
รูป1
รูป2
106สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 3 7 0 14 0 0 24 0 0 0 10 0 0 10 34 . รูป1
รูป2
107สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 17 0 0 31 31 .
108สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 2 7 1 3 0 0 13 0 0 2 3 0 0 5 18 . รายงานครั้งที่ 15
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
109สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 1 4 1 6 0 0 12 1 2 4 7 0 0 14 26 . แบบติดตาม
รูป1
รูป2
110สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 0 3 3 5 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 . พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2562
รูป1
111สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 1 4 0 3 2 0 10 1 0 9 8 5 70 93 103 .. บัญชีลงเวลา
แบบติดตาม
รูป1
รูป2
112สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 3 7 0 3 0 0 13 0 0 3 3 0 0 6 19 . พุธเช้า 16 มค.62
รูป1
รูป2
113สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 1 6 0 0 3 0 10 0 0 2 5 0 0 7 17 . รูป1
รูป2
รูป3
114สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 0 0 0
115สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 1 7 1 3 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 . รายงานพุธเช้า ข่าว สพฐ.
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
116สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 0 0 0 รูป1
รูป2
117สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 12 0 0 22 22 ผอ.เขตพื้นที่ ประชุม ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดต่ก.
118สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 .. รูป1
รูป2
119สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 10 0 0 24 24 .เจ้าหน้าที่ ICT ติดราชการประชุมนอกเขตพื้นที่.
120สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 1 8 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 1 10 . รายงานพุธเช้า ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มกราคม 2562
122สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 4 4 5 4 4 0 21 0 0 5 10 5 45 65 86 . รูป1
รูป2
รูป3
123สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 0 8 0 0 0 0 8 4 0 8 35 0 0 47 55 . รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
124สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 2 2 0 0 2 0 6 0 0 5 0 5 0 10 16 แจ้งให้โรงเรียนดูย้อนหลัง. รูป1
125สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 2 5 0 5 2 0 14 1 3 9 20 3 0 36 50 . รายงานพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2562
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
126สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 1 1 0 2 9 0 13 2 4 5 10 0 0 21 34 . รูป1
รูป2
127สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 1 2 3 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 . รูป1
รูป2
128สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 3 9 0 30 0 0 42 0 0 0 5 0 0 5 47 .. แบบติดตามพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2562
รูปภาพการรับชม
รูป1
รูป2
129สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 5 6 1 5 2 0 19 0 0 3 22 4 2 31 50 วันนี้ (17 ม.ค.61) ท่านผอ.เขตพื้นที่ฯ ได้เดินทางไปประชุมที่ สพป.ตาก เขต ๒ ค่ะ. รายการพุธเช้า ครั้งที่ 3/2562
130สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 1 3 0 6 0 0 10 0 0 4 7 0 0 11 21 . พุธเช้าข่าว สพฐ. 16 มค.62
รูป1
รูป2
รูป3
131สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 1 5 0 5 0 0 11 0 0 9 11 0 0 20 31 .
รูป1
132สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 4 6 7 42 45 53 157 157 .. เอกสารแนบ
133สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 2 3 2 5 0 0 12 1 2 2 5 0 0 10 22 .
134สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รูป1
รูป2
135สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 2 6 9 15 0 0 32 0 0 0 9 0 0 9 41 . รูป1
136สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 1 6 2 8 0 0 17 3 1 5 35 0 0 44 61 .. แบบติดตาม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2562
รูป1
137สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2 3 1 7 0 0 13 0 0 0 11 0 0 11 24 . รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
138สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2 6 4 4 0 0 16 0 1 18 28 0 0 47 63 . รายงานการเข้ารับชมรับฟัง รายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ" ครั้งที่ 3/2562
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
140สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 7 9 2 3 0 0 21 0 0 7 32 0 0 39 60 . รูป1
รูป2
141สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 1 5 2 1 0 0 9 0 0 0 31 0 0 31 40 ผอ.สพป./รองฯ ไปราชการ (17 คน) รับชมผ่านมือถือ.. รายงานการประชุม16 มกราคม 2562
142สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 2 6 1 3 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 . รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
143สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 3 6 0 1 0 0 10 0 0 6 32 9 0 47 57 . รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 (16ม.ค.62 สพป.สพ.1
แบบติดตามฯ ครั้งที่ 3 (16ม.ค.62) สพป.สพ.1
รูป1
144สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 5 6 1 1 1 0 14 0 0 1 1 0 0 2 16 . รูป1
145สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 5 9 0 3 0 0 17 0 0 5 24 0 0 29 46 . รูป1
รูป2
146สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 10 0 0 25 25 . รายงานสรุปพุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
รูป1
147สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2 7 0 0 0 0 9 0 0 4 0 17 0 21 30 ..
148สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2 7 5 7 3 0 24 1 7 2 8 42 0 60 84 .
149สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 2 3 2 9 2 0 18 0 3 1 19 8 72 103 121 . รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
150สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 4 9 6 30 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49 . รูป1
รูป2
151สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2 6 0 2 3 0 13 1 1 3 5 0 0 10 23 . รูป1
152สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 . รูป1
153สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 5 1 0 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 .
154สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 3 4 1 4 1 0 13 0 0 1 4 1 0 6 19 . รูป1
รูป2
155สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 6 5 3 4 1 0 19 1 0 5 42 0 0 48 67 .
156สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 3 4 3 4 0 0 14 2 3 7 30 0 0 42 56 . รายงานการประชุม
รูป1
รูป2
157สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 4 5 0 3 0 0 12 0 0 8 25 0 0 33 45 . แบบติดตาม พุธเข้า ข่าว สพฐ. วันที่ 16 มกราคม 2561
รูป1
รูป2
158สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รูป1
รูป2
159สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 2 4 0 3 0 0 9 2 3 0 10 0 0 15 24 .
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
160สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 1 7 1 3 0 0 12 0 2 2 12 2 0 18 30 . รูป1
รูป2
161สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 3 2 3 4 0 1 13 1 4 5 9 0 15 34 47 .
162สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 0 4 1 3 0 0 8 5 3 5 17 0 0 30 38 .
163สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 2 7 0 0 0 0 9 2 0 4 22 0 0 28 37 ...
164สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 2 7 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 ประชุมหลังการรับฟังเพื่อนำนโยบายให้เจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มปฏิบัติ.
166สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 1 0 0 1 0 0 2 0 3 3 7 0 0 13 15 ดูย้อนหลัง. รูป1
รูป2
167สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 2 2 0 4 0 0 8 5 5 7 30 0 0 47 55 .... รูป1
รูป2
รูป3
168สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 0 0 0
169สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 0 0 0 2 0 0 2 1 5 3 10 0 0 19 21 . รายงานพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3
รูป1
170สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 5 6 7 0 0 0 18 4 10 0 0 0 140 154 172 . รายงานข่าวพุธเช้า
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
171สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 3 2 3 4 0 0 12 1 5 2 15 0 0 23 35 . รายงานการติดตามพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 3/2562 สพป.ตรัง เขต 1
รูป1
รูป2
172สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 3 3 0 2 0 0 8 1 3 4 21 0 0 29 37 .. รูป1
รูป2
รูป3
173สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 4 7 0 8 2 0 21 0 0 0 7 0 0 7 28 . สรุปสาระสำคัญการประชุม
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
174สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 1 6 3 18 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 . รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
175สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 3 7 3 4 0 0 17 0 0 2 5 1 0 8 25 . รูป1
176สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 0 5 5 5 0 0 15 0 2 2 20 0 0 24 39 .. ครั้งที่3 ณ วันพุธ ที่ 16 เดือน มกราคม 2562
รูป1
รูป2
177สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 1 7 0 3 0 0 11 0 0 0 8 0 0 8 19 . รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
178สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 1 6 0 4 0 0 11 0 3 2 10 0 0 15 26 . การรายงานแบบติดตาม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 3 ปี 2562 สพป.ยล.1
รูป1
รูป2
179สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 13 0 0 18 19 . รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
180สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 1 3 4 20 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 .
181สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 0 7 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 .
รูป1
รูป2
182สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 1 3 0 4 0 0 8 0 2 3 2 0 0 7 15 . รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
183สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 0 7 0 1 0 0 8 0 0 3 18 0 0 21 29 . รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
184สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 0 0 0
185สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 0 5 0 2 0 0 7 0 0 0 21 0 0 21 28 .. รายงาน 16.01.2562
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
186สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 0 0 0 รูป1
รูป2
รูป3
187สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 2 8 2 0 0 0 12 1 0 0 5 3 43 52 64 .. รูป1
รูป2
188สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 2 5 0 6 0 0 13 0 0 0 11 0 0 11 24 . 16 มกราคม 2562
รูป1
รูป2
189สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 7 0 0 21 21 .
190สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 1 2 0 3 0 0 6 1 0 2 4 0 0 7 13 .. 3 2562
รูป1
รูป2
191สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 1 2 4 10 10 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 .... รายงาน "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
193สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 3 5 0 3 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 . รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. 16 มกราคม 2562
194สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 2 8 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 . รายงานพุธเช้า
รูป1
รูป2
รูป3
195สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 0 3 1 5 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 .. สรุปพุธเช้าข่าว สพฐ.18 ม.ค. 2562
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
197สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 1 7 0 4 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 . รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
198สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 4 5 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 . สรุปรายงาน
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
199สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 1 5 6 3 1 0 16 0 0 0 5 0 0 5 21 ... รายงานการประชุม
รูป1
รูป2
200สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 1 6 0 1 0 0 8 0 0 4 17 0 158 179 187 . รูป1
รูป2
รูป3
201สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 0 3 0 2 0 0 5 3 2 4 30 0 0 39 44 . รายงานพุธ เช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 3
202สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 1 6 1 1 1 0 10 0 0 0 6 0 56 62 72 .. รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
203สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 1 4 3 4 0 0 12 0 0 0 3 0 0 3 15 . รายงานการประชุม
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
204สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 0 4 6 7 0 0 17 0 0 0 23 0 0 23 40 . รายงานการประชุม
รูป1
รูป2
รูป3
รูป4
205สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 2 3 0 0 0 0 5 2 4 6 14 0 55 81 86 . รายงานการประชุม 16 ม.ค.2562
206สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 1 2 0 6 0 0 9 2 4 3 12 0 0 21 30 . แบบสรุปรายงานการประชุม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3
รูป1
รูป2
207สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 1 4 4 10 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 20 .. รายงานพุธเช้าข่าว สพฐ.3/2562
รูป1
รูป2
208สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 1 6 0 3 1 0 11 0 0 0 2 6 0 8 19 ...... รายงาน พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3.62 16 ม.ค. 62
รูป1
รูป2
209สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 1 4 0 11 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 . แบบรายงาน
บัญชีลงเวลา
รูป1
รูป2
210สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 2 3 0 6 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 . พุธเช้า... ข่าว สพฐ.” วันที่ 16 มกราคม 2562
รูป1
รูป2
211สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 0 3 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 .
212สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 6 .. รูป1
213สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 3 0 0 13 13 .. รูป1
รูป2
214สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 1 2 1 3 0 0 7 1 0 5 0 0 0 6 13 .. รายงาน 16 มกราคม 2562
รูป1
รูป2
215สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 0 1 7 19 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 .
รูป1
รูป2
216สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 0 4 0 10 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 .
217สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 0 4 1 5 0 0 10 0 0 0 3 0 0 3 13 .. รูป1
218สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2 6 2 8 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 . รูป1
รูป2
219สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 0 4 1 2 0 0 7 0 0 2 3 0 0 5 12 . รูป1
รูป2
220สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 1 5 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 . บันทึก
บัญชีลงเวลา
รูป1
รูป2
221สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1 3 0 1 0 0 5 3 4 2 15 0 27 51 56 . รูป1
222สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 0 3 1 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 6 . รายงานการประชุม
รูป1
รูป2
รูป3
223สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 3 5 2 11 0 0 21 0 0 0 15 0 0 15 36 มีบุคลากรจำนวนหนึ่งไปราชการวางพานพุ่มงาน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช".
225สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 0 3 4 4 0 0 11 1 4 2 0 10 0 17 28 .
รูป1
รูป2
รูป3
รวม 361 904 297 1082 290 4 2,938 159 269 558 1914 372 2735 6,007 8,945
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/02/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน