การรายงานของ สพท.ที่รายงานว่าบุคลากรใน สพท.ได้ร่วมรับฟังการประชุมในการประชุมผู้บริหาร สพฐ.และ สพท.ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference)
"รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้ง ณ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ตอนที่ 1 ข้อ 1.บุคลากรของ สพท.รับฟังการประชุม ณ ห้องที่จัดไว้หรือห้องที่จัดทำคอนเฟอร์เรนซ์(คน) ตอนที่ 1 ข้อ 2. บุคลากรของ สพท.รับฟังการประชุม ณ ห้องหรือที่โต๊ะทำงาน ตอนที่ 1 รวมข้อ(1+2)(คน) หมายเหตุ ตอนที่ 2. แนบไฟล์ ตอนที่ 3. ภาพประกอบ
1.1 ผอ.สพท./รองฯ(คน)1.2 ผอ.กลุ่ม/รก.ฯกลุ่ม(คน)1.3 ศึกษานิเทศก์(คน)1.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆ(คน)1.5 บุคคลอื่นๆ(คน)1.6 ผอ.โรงเรียน/ผู้แทน(คน)รวมข้อ1(คน)2.1 ผอ.สพท./รองฯ(คน)2.2 ผอ.กลุ่ม/รก.ฯกลุ่ม(คน)2.3 ศึกษานิเทศก์(คน)2.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆ(คน)2.5 บุคคลอื่นๆ(คน)2.6 ผอ.โรงเรียน/ผู้แทน(คน)รวมข้อ2(คน)
1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 3 7 8 28 46 0 46 แบบติดตามฯ
2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 1 1 2 7 1 8 16 18
3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 1 5 1 2 9 0 9 แบบติดตาม ครั้งที่ 1 (11 ต.ค. 60)
4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 4 2 3 5 3 17 4 3 10 17 34
5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 1 5 2 8 0 8
6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 2 1 3 5 4 20 29 32 แบบติดตามฯ
7สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 1 7 3 1 0 0 12 0 0 0 0 . 0 12
8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0
9สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 2 7 4 14 2 29 23 23 52 รายงานแบบติดตามฯ รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2560
10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 4 7 2 7 0 0 20 0 0 0 146 . 146 166 ตอนที่ 1 เรื่องที่ประชุม วันที่ 18 ตุลาคม 2560
ตอนที่ 2 เรื่องที่ประชุม วันที่ 18 ตุลาคม 2560
11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 2 5 2 9 2 12 5 19 28
12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 2 7 2 4 15 0 15
13สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 4 6 5 1 16 20 20 36 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทางไกล 11 ต.ค.60
14สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 1 2 3 6 2 1 5 8 14 ข่าวพุธเช้า 11 ต.ค.60
15สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 0 0 0
16สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 3 4 7 1 1 2 9
17สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 2 7 1 1 2 13 6 34 40 53
18สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 8 2 10 5 16 21 31 รายงานพุธเข้าข่าว สพฐ. 11 ตค.60
19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 0 0 0 0 0 4 4 7 10 31 0 .. 48 52
20สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 1 1 0 1
21สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 3 7 3 5 6 0 24 0 8 12 0 .. 20 44
22สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 2 1 3 1 1 4
23สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 1 6 1 8 2 30 32 40 เอกสารรายงานการประชุม (11 ต.ค.60)
24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 1 3 2 3 3 12 3 2 3 8 20
25สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 2 2 1 3 0 1 9 2 5 15 6 .. 28 37
26สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 5 5 8 5 8 21 26 รายงานพุธเช้าครั้งที่1
27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 1 7 2 2 12 2 5 3 10 22 รายงาน 11 ต.ค.60
28สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 3 7 4 15 0 0 29 0 0 0 0 .. 0 29
29สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 2 2 3 5 7 3 18 20
30สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 0 0 0 0 0 1 1 7 10 2 0 . 19 20 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1
31สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 4 7 11 0 11
32สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 4 8 1 13 26 0 26
33สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 3 2 5 0 5
34สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 2 4 1 7 0 7 สรุปข่าวพุธเช้า สพฐ. ครั้งที่ 1
35สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 2 3 5 4 14 4 10 20 10 44 58
36สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 5 6 11 0 11
37สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 2 7 1 5 15 1 2 7 10 25 แบบรายงานครั้งที่ ๑
38สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 1 1 1 1 4 0 4
39สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 1 7 1 1 0 0 10 0 4 5 0 . 9 19
40สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 1 7 1 1 0 0 10 0 4 5 0 . 9 19
41สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 0 0 0
42สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 1 2 2 5 10 5 5 22 32 รวม 42 คน 64 74 แบบรายงาน
43สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 3 4 7 8 10 20 2 40 47
44สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 1 6 3 6 1 17 6 3 6 15 32
45สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 0 0 0
46สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 0 0 0 รายงานพุธเช้าข่าวสพฐ.
47สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 4 4 1 3 1 13 9 20 29 42 แบบติดตามฯ รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
48สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 1 2 1 7 1 12 0 12 เอกสารรายงาน
49สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 2 2 3 2 1 10 2 2 12
50สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 1 1 1 2 1 0 6 0 0 0 0 . 0 6 รายงานพุธเช้า ข่าว สพฐ. สพป.อบ.1 วันที่ 11 ต.ค. 2560
51สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 2 7 0 0 0 4 13 1 13 15 89 . 118 131
52สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 4 1 3 8 3 6 10 98 117 125 การประชุมผู้บริหาร สพฐ. และผอ.เขตทั่วประเทศ
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
53สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 0 0 0 0 0 2 2 5 5 10 0 . 20 22 1รายงาน11ตค60
55สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 2 2 2 4 0 2 12 3 0 4 0 . 7 19
56สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 2 3 3 5 1 14 2 4 9 บางส่วนดูย้อนหลัง 15 29

แบบติดตาม
แบบรายงาน
57สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 3 0 0 3 0 1 7 3 5 10 0 . 18 25
58สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 2 4 1 2 2 11 3 13 20 และรับฟังย้อนหลัง อีก 16 คน 36 47
59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 6 6 3 3 18 5 35 ดูย้อนหลัง 15 คน 40 58
60สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 3 5 12 20 0 20
61สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 1 7 5 5 18 2 10 12 30 แบบรายงาน
62สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 1 1 1 1 4 2 2 6
63สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 0 0 0
64สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 5 3 2 3 2 15 4 10 30 44 59
65สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 7 7 2 16 9 31 10 50 66 แบบติดตามฯ
66สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 4 7 3 2 16 ส่วนที่เหลือติดราชการ/ ลา 0 16
67สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 0 0 0
68สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 6 2 3 8 19 4 8 10 22 41
69สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 6 7 7 2 0 0 22 0 1 3 0 . 4 26 พุธเช้า ข่าว สพฐ
70สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 3 7 2 12 0 12 แบบติดตามการประชุม ครั้งที่ 1
71สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 5 7 6 2 0 0 20 0 0 0 0 . 0 20
72สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 2 5 6 8 4 25 0 25
73สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 2 1 8 11 0 11 เอกสารสรุป รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1
74สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 1 8 9 0 9
75สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 1 5 2 1 9 2 3 6 11 20 แบบติดตาม
76สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 5 5 7 17 158 บุคคลอื่น ๆ หมายถึง แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับชม 158 โรง 158 175 ไฟล์แบบติดตามวันที่ 11 ตุลาคม 2560
77สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 2 6 7 4 0 0 19 1 2 51 0 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรรับชมรายการผ่านเว็บไซต์ www.obectv.tv. 54 73
78สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 0 0 0 0 0 3 3 5 3 8 0 .. 16 19 รายงานการประชุม
79สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 2 7 3 7 1 1 21 1 5 6 27 รายงานติดตามการประชุมผู้บริหาร พุธเช้า ข่าว สพฐ
80สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 1 2 1 2 1 0 7 5 10 15 0 . 30 37
81สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 3 2 2 5 4 16 5 6 24 2 37 53
82สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 3 3 4 4 14 2 8 5 15 29
83สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 1 2 1 4 5 10 15 30 34
84สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 2 1 1 3 1 8 4 6 20 3 33 41 ราสชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
85สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 1 7 5 24 0 0 37 0 1 10 0 . 11 48 รายงานวันที่ 11 ต.ค. 60

86สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 1 7 8 2 10 12 20 แบบติดตามฯครั้งที่ 1
87สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 8 8 4 20 8 175 183 203
88สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 3 2 3 4 0 3 15 4 7 30 0 . 41 56
89สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 3 4 4 20 31 3 25 28 59
90สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 2 8 1 1 1 13 9 42 51 64
91สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 3 8 1 2 22 0 36 0 5 10 0 -. 15 51
92สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 1 1 7 9 18 0 18
93สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 2 1 0 4 0 1 8 7 12 44 0 . 63 71
94สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 2 4 2 3 0 3 14 3 4 8 0 . 15 29
95สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 1 5 6 12 0 12 ขอเชิญประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
ขอเชิญประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
96สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 3 4 1 8 5 5 13 รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. วันที่ 11ตุลาคม 60
รายงานการประชุม
97สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 0 2 0 1 1 0 4 3 3 34 0 . 40 44
98สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 0 0 0
99สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 5 6 0 0 0 0 11 0 5 6 0 . 11 22 รายงาน
100สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 3 6 0 3 0 1 13 1 7 45 0 . 53 66 การประชุมวันที่ 11 ตค 60
101สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 5 8 0 2 0 0 15 0 9 32 0 . 41 56 แบบรายงาน
102สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 6 4 1 2 13 2 4 5 11 24 แบบติดตามฯ
103สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 0 0 0 แบบรายงานข่าวพุธเช้า ครั้งที่ 2
104สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 4 6 6 7 0 0 23 0 0 39 0 แจ้งทุกร.ร.รับชมผ่านเว็บไซต์. 39 62 แบบติดตามพุธเช้า สพป.อุตรดิตถ์เขต1_11ต.ค.
105สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 0 0 0
106สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 4 6 6 6 0 0 22 0 0 25 0 . 25 47
107สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 0 0 0
108สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 2 7 3 3 0 0 15 0 3 3 0 .. 6 21 รายงานครั้งที่ 1
109สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 2 1 1 3 0 0 7 0 0 3 0 . 3 10 แบบ

110สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 2 3 3 5 1 0 14 3 0 20 0 .. 23 37 แบบติดตาม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." พุธที่ 11 ตุลาคม 2560
111สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 1 3 2 1 7 3 6 5 2 2.5 อื่น ๆ แจ้งทุก รร.ในสังกัด รับฟังผ่านช่องทางต่าง ๆ 18.5 25.5 แบบติดตามการประชุม
หนังสือส่ง
112สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 1 7 0 2 0 1 11 0 3 5 0 . 8 19
113สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 2 7 1 5 15 0 15

114สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 4 3 1 4 12 0 12 สรุป ประชุทมทางไกล ครั้งที่ 1/60
115สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 2 6 3 11 0 11 การประชุมครั้งที่ 1
116สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 2 7 0 3 0 0 12 0 7 34 0 . 41 53
117สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 1 1 7 10 27 7 1.รอง.ผอ. , ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ติดไปราชการ 52 53 แบบรายงานครั้งที่ 1
118สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 0 0 0
119สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 0 0 0
120สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 0 0 0 สรุปการรับชม
121สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 1 3 2 2 2 10 3 4 5 12 22
122สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 7 7 0 0 0 0 14 0 0 0 0 ... 0 14 ครั้งที่ 1
123สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 2 2 3 3 0 0 10 0 0 1 0 .... 1 11
124สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 1 2 1 3 2 2 11 3 5 4 3 เอกสารส่งทางเมล. 15 26
125สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 2 9 1 3 1 16 5 12 3 20 36 สรุปรายงานฯ
126สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 4 6 2 12 6 12 18 30 แบบติดตามรายงาน
127สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 1 7 1 4 13 0 13 แนบใบงานการประชุม
128สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 3 7 1 3 0 0 14 0 3 15 0 . 18 32
129สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 5 7 1 4 1 0 18 0 5 25 0 . 30 48

130สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 0 2 0 6 3 1 12 4 6 18 0 . 28 40 ผลการรายงานพุธเช้า ข่าว สพฐ.
131สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 2 3 2 7 0 7 รายงานการประชุม Vd
132สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 0 0 0
133สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 3 3 3 9 3 5 20 28 37 สรุปการประชุมครั้งที่1/2560
134สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 4 7 2 13 0 13
135สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 4 8 12 14 50 64 76 รายงานติดตาม ครั้งที่ 1/2560
136สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 0 0 0 0 0 4 4 6 8 31 0 . 45 49 รายงานการประชุม พุธเช้า ครั้งที่ 1(สพป.เพชรบูรณ์ เขต3)
137สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 1 5 1 1 8 0 8 แบบติดตามพุธเช้าข่าว สพฐ.
138สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 1 4 5 30 30 35
139สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 1 6 10 10 0 0 27 0 1 40 0 . 41 68 สรุปหัวข้อสำคัญในรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
140สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 5 7 9 5 26 40 40 66
141สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 0 0 0
142สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 2 6 1 2 11 6 6 17 สรุป พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 1
143สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 4 6 1 1 12 2 9 36 8 55 67 รายงาน และแบบติดตาม การประชุมครั้งที่ 1 สพป.สพ.1
144สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 0 0 0
145สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 4 7 1 3 15 3 4 7 22
146สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 3 6 2 10 0 0 21 0 3 10 0 .. 13 34
147สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2 3 1 6 2 8 10 16 รายงานการประชุม เมื่อวันที่ 11 ต.ค.60
148สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 7 2 2 1 12 8 8 40 56 68 รายงาน "พุธเช้า ข่าว สพฐ." 11 ต.ค.60
149สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 1 1 6 4 35 13 58 59 รายงานวันที่ 11 ต.ค.2560
150สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 0 0 0
151สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 1 2 3 5 2 13 2 3 25 30 43
152สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3 3 0 1 0 2 9 4 8 20 15 . 47 56
153สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3 7 1 2 0 2 15 0 6 44 0 . 50 65
154สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 0 0 0
155สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 2 3 0 1 0 6 12 4 16 51 0 . 71 83 สรุปการประชุม
156สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 3 3 0 2 0 6 14 6 7 28 0 . 41 55

157สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 0 0 0 รายงานการรับฟัง conference พุธที่ 11 ต.ค. 2560
158สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 3 7 1 2 13 0 13
159สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 1 5 1 3 1 11 2 5 7 18
160สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 2 7 0 2 0 0 11 0 2 10 0 .... 12 23
161สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 2 3 6 4 6 21 7 9 25 41 62
162สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 1 4 5 7 7 14 19
163สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 1 5 1 2 2 11 4 10 14 25 แบบรายงาน
164สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 1 5 2 2 10 1 4 5 15 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560
165สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 2 3 0 1 0 3 9 4 7 10 0 .. 21 30
166สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 0 0 0
167สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 8 3 3 14 4 9 23 36 50 การประชุมผู้บริหาร สพฐ.และ สพท.ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference)
168สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 0 0 0
169สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 0 0 0
170สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 0 0 0
171สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 1 5 5 20 31 2 3 5 36
172สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 0 0 0
173สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 2 6 4 1 13 5 5 18 แบบรายงาน
174สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 1 4 0 10 0 0 15 0 0 0 0 . 0 15
175สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 2 7 7 7 1 24 3 10 13 37
176สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 2 2 10 14 2 5 20 27 41 แบบติดตามพุธเช้าสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
พุธเช้าข่าว สพฐ. ๑๑ ก.ย.๖๐
177สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 0 2 0 4 0 0 6 1 0 12 0 . 13 19
178สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 5 3 8 4 27 31 39 แบบรายงาน พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1 สพป.ยล.1
179สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 1 1 1 2 5 1 1 7 9 14 แบบติดตามฯ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1
180สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 0 5 0 9 0 0 14 0 2 15 0 . 17 31 สรุปการประชุมครั้งที่ 1
181สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 7 1 1 9 5 7 12 21 แบบติดตามพุธเช้าวันที่ 11 ต.ค.2560
182สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6 12 0 . 22 22
183สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 0 6 0 3 0 0 9 0 4 27 0 . 31 40 พุธเช้า ข่าว สพฐ. 1/2560 (11 ต.ค 60)
184สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 1 3 1 2 1 8 3 1 5 2 11 19
185สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 1 7 1 3 0 0 12 0 0 0 0 . 0 12
186สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 6 6 3 3 9 รายงานการประชุม
187สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 2 4 2 8 2 7 6 15 23 แบบติดตาม วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้น
189สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 1 6 4 5 16 3 3 19
190สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 1 1 5 7 14 5 1 10 16 30 สรุปการประชุม
191สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 0 0 0
192สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 1 3 0 5 2 0 11 0 0 4 5 . 9 20
193สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 4 5 1 6 16 0 16 รายงานการประชุม
194สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 1 3 3 5 0 0 12 4 3 20 0 . 27 39
195สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 0 0 0
196สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 1 3 4 1 9 7 4 40 52 103 112 รายงานผล ครั้งที่ 1
197สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 6 6 8 6 26 20 20 46 การปฏิบัติตามมติ ครม.
198สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 2 3 3 10 0 4 22 5 4 4 2 .. 15 37
199สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 2 4 5 8 19 3 15 18 37 แบบติดตามการประชุมผู้บริหาร สพฐและสพท. ครั้งที่ 1
200สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 4 7 3 3 17 12 150 162 179
201สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 1 4 0 1 0 0 6 2 5 12 0 . 19 25
202สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 0 0 0
203สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 1 7 1 9 7 2 10 19 28 รายงานการประชุมครั้งที่1วันพุธที่11 ตุลาคม 2560
204สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 2 4 4 1 11 3 5 24 3 35 46 แบบติดตาม
205สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 0 0 0
206สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 1 4 0 0 0 0 5 2 6 15 0 . 23 28
207สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 1 2 3 4 10 5 5 10 5 ไฟฟ้าดับในช่วงแรก ประมาณ 10 นาที 25 35 แบบติดตามฯ การประชุม Video Conference ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 11 ตค.60
209สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 1 2 1 4 3 11 3 4 30 37 48 รายงานฯ ครั้งที่ 1
210สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 0 0 0
211สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 1 2 2 5 2 2 4 8 13 รายงานการประชุม
รายงานจำนวนบุคลากรเข้าประชุม
212สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 2 6 1 3 0 0 12 0 0 0 0 . 0 12
213สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 0 0 0
214สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 1 1 4 6 4 8 15 27 33 เอกสารแนบประชุม
215สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 1 2 7 2 12 2 4 1 7 19
216สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 1 6 2 2 11 3 3 14
217สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 1 2 1 4 0 4
218สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1 1 1 3 0 3 แนบรายงาน
219สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 1 8 1 2 12 2 15 17 29
220สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 1 5 2 8 0 8 การประชุมผู้บริหาร สพฐ.และ สพท.ผ่าน video conference ในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
221สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 0 0 0
222สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 1 3 1 1 6 0 6 แบบติดตามฯ
223สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 0 0 0
224สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 1 1 2 2 10 14 15 รายงานผลการประชุมผู้บริหาร สพฐ. รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (สพม.13)
225สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 0 4 0 4 0 3 11 8 8 8 0 บุคลากรทางการศึกษาสพม 15 จะรับฟังการประชุมที่โต๊ะทำงาน www.obectv.tv และทาง yutube.com . 24 35 รายงาน สพม.15
รวม 376 800 262 654 94 144 2,330 320 641 2318 1005 3.5 0 4,288 6,618
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/09/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน